Regulamin wolontariatu

R E G U L A M I N W O L O N T A R I AT U

POLSKIEGO TOWARZYSTWA WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Wolontariat jest dobrowolną i nieprzymuszoną inicjatywą Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą (zwanego dalej Towarzystwa) skierowaną na realizację celów pożytku publicznego wskazanych w Statucie Towarzystwa.

§ 2

1. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu, czyli dobrowolnie i bezpłatnie.

2. Wolontariuszami mogą być:

a) osoby pełnoletnie,

b) osoby niepełnoletnie – wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego (załącznik nr 1).

§ 3

1. Pracą wolontariuszy kieruje oraz nadzoruje Koordynator ds. wolontariatu.

2. W czasie trwania eventu wolontariusze podlegają również bezpośrednio Kierownikom, do pracy z którymi zostali przydzieleni przez Koordynatora ds. wolontariatu.

Rozdział II

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

Zasady naboru

§ 4

Wolontariuszem może zostać każdy zainteresowany, spełniający wymagania o których mowa w § 2 ust. 2, który wypełni formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.bieg.oddychaj.pl

§ 5

1. Przyjęcie kandydata do wolontariatu następuje w drodze decyzji Koordynatora ds. wolontariatu.

2. Koordynator ds. wolontariatu może uzależnić przyjęcie kandydata do wolontariatu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

§ 6

Kandydat w formularzu zgłoszeniowym określa zakres i możliwości swojego zaangażowania oraz informuje o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, a także określa preferowane przez siebie obszary działania.

§ 7

Towarzystwo zastrzega sobie możliwość skontaktowania tylko z wybranymi kandydatami.

§ 8

Wolontariusz – wedle swoich preferencji zgłoszonych w formularzu zgłoszeniowym – zostanie przydzielony do pracy w ramach odbywającego się wydarzenia.

Rozwiązanie współpracy z wolontariuszem

§ 9

Rozwiązanie współpracy z wolontariuszem może nastąpić:

1. z upływem okresu na jaki została ona podjęta,

2. na podstawie porozumienia stron,

3. w trybie natychmiastowym, na podstawie jednostronnego oświadczenia w przypadku złamania postanowień Regulaminu lub przepisów prawa przez którąkolwiek ze stron.

§ 10

1. W przypadku rozwiązania umowy, wolontariuszowi przysługuje prawo do otrzymania zaświadczenia oraz opinii o swojej pracy.

2. Towarzystwo wystawia zaświadczenie oraz opinię na wniosek wolontariusza wysłany pocztą elektroniczną, w terminie 7 dni od rozwiązania umowy, na adres: zawody@ptwm.org.pl

Świadczenia

§ 11

1. Za pracę wykonywaną przez wolontariusza nie przysługuje wynagrodzenie pieniężne.

2. Wolontariuszowi mogą przysługiwać świadczenia rzeczowe w postaci drobnych upominków oraz gadżetów Towarzystwa, a także upominków dostarczonych przez partnerów (pakiety dla wolontariuszy).

§ 12

Towarzystwo zapewnia wolontariuszom:

a) nocleg w warunkach turystycznych, jeżeli wolontariat świadczony jest poza miejscem zamieszkania wolontariusza – o szczegółach związanych z zakwaterowaniem wolontariusze zostaną poinformowani w możliwie jak najszybszym czasie przez Koordynatora ds. wolontariatu,

b) podstawowe wyżywienie zależne od warunków na biegu lub bony żywieniowe,

c) zwrot kosztów dojazdu w przypadku ich poniesienia – na podstawie przedstawionych dokumentów – kwota ryczałtu ustalana jest indywidualnie do eventu, o ile nie korzysta z transportu zapewnionego przez Organizatora. Zwrot następuje w terminie 7 dni po zakończonej pracy na wskazany przez wolontariusza rachunek bankowy.

Nadzór nad wolontariatem

§ 13

Bezpośredni nadzór nad wolontariuszami pełni koordynator ds. wolontariatu oraz osoby przez niego upoważnione, a w czasie eventów również – kierownik zespołu, do którego przydzielony został wolontariusz.

§ 14

Koordynator jest zobowiązany do zapoznania wolontariuszy z regulaminem wolontariatu oraz w przedmiocie głównych celów wolontariatu.

Postawa i obowiązki wolontariuszy

§ 15

Działalność Wolontariatu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.

§ 16

Każdy członek Wolontariatu stara się aktywnie włączyć w działalność Towarzystwa, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.

§ 17

Każdy członek Wolontariatu zobowiązany jest do stosowania się do przestrzegania Regulaminu Wolontariatu oraz szczegółowych warunków określanych przez dyrektora eventu.

Wolontariusz przystępując do wolontariatu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

§ 18

Podejmując pracę w Wolontariacie Towarzystwa wolontariusz zobowiązuje się:

a) swoją postawą reprezentować godnie samego siebie oraz Towarzystwo,

b) dbać o mienie powierzone mu podczas pracy,

c) podnosić swoją wiedzę oraz umiejętności wynikającą z powierzanych zadań i czynności,

d) swoim postępowaniem wyrażać chęć do pomocy drugiemu człowiekowi.

Rozdział III

DANE OSOBOWE

§ 19

  1. Administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą z siedzibą przy ul. Prof. Jana Rudnika 3b, 34-700 Rabka-Zdrój

  2. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z organizacją imprezy pn. Bieg po Oddech.

  3. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  4. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w formie Załącznika nr 2 – Klauzula informacyjna dla wolontariusza znajdującego się na stronie www.bieg.oddychaj.pl/

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie ma ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

2. Wszystkie kwestie sporne powstałe w związku z interpretacją Regulaminu rozstrzyga koordynator ds. wolontariatu.

§ 21

Towarzystwo zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.