Regulamin

Regulamin 6 wirtualnego Biegu po Oddech

Sponsor Główny: Santander Consumer Bank SA
Sponsor Złoty: Nosalowy Dwór Resort & Spa
Sponsor Wspierający: VERTEX

1. ORGANIZATOR

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

2. CEL WYDARZENIA

2.1. Budowanie świadomości społecznej mukowiscydozy;
2.2. Budowanie świadomości chorych na mukowiscydozę oraz członków ich rodzin i najbliższego otoczenia odnośnie roli aktywności fizycznej, w tym biegania, w codziennej fizjoterapii chorych na mukowiscydozę, oraz jej wpływie na jakość i długość ich życia;
2.3. Pozyskanie środków na realizację celów statutowych Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą.

3. TERMIN I MIEJSCE

3.1. Bieg ze względu na swoją formułę będzie realizowany przez uczestników w dowolnym miejscu na świecie na dystansie minimum 5 km.
3.2. Bieg można zrealizować w terminie od 19 marca 2021 do 29 sierpnia 2021 r. włącznie.

4. ZASADY BIEGU i LIMIT CZASU

4.1. Bieg należy pokonać na dystansie minimum 5 km w dowolnym w dniu w terminie od 19.03.2021 do 29 sierpnia 2021. Należy go pokonać ciesząc się otoczeniem.
4.2. Zachęcamy do pokonania tego dystansu biegiem, marszobiegiem, marszem, spacerem lub nordic walking. Podczas zapisu na bieg należy wybrać rodzaj: bieg lub nordic walking.
4.3. Bieg można pokonać pojedynczo lub z członkiem rodziny, przyjacielem, znajomymi.
4.4. Bieg można pokonać także na bieżni mechanicznej.

5. ZGŁOSZENIA i WARUNKI UCZESTNICTWA

5.1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą od 19 marca 2021 do 29 sierpnia 2021 godz. 23:59
5.2. Nie obowiązuje żaden limit zgłoszeń.
5.3. Zgłoszeń dokonuje się poprzez rejestrację na stronie: www.bieg.ptwm.org.pl/zapisy
5.4. W biegu mogą brać udział osoby pełnoletnie, które wniosły opłatę startową.
5.5. Dzieci i młodzież mogą startować pod opieką osób dorosłych.
5.6. Zgłoszenia oraz opłaty osób niepełnoletnich mogą być realizowane tylko przez ich opiekunów.
5.7. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za uczestnictwo swoich podopiecznych i za ich bezpieczeństwo podczas biegu.

6. POMIAR CZASU i DYSTANSU, POTWIERDZENIA BIEGU

6.1. Każdy uczestnik dokonuje pomiaru dowolnym urządzeniem wyposażonym w GPS. Może to być aplikacja mobilna w telefonie lub zegarek sportowy. Ważne, aby była możliwość przesłania zdjęcia/zrzutu ekranu pokazującego bieg.
6.2. Po ukończeniu biegu uczestnik wysyła swój wynik wypełniając formularz znajdujący się na stronie zapisów www.bieg.oddychaj.pl Zgłoszenie wymaga wpisania uzyskanego czasu oraz dołączenia zdjęcia lub zrzutu ekranu pokazującego pokonaną trasę wraz z widocznym dystansem i czasem. Na zdjęciu/zrzucie ekranu musi widnieć czas i dystans. Bieg poniżej 5 km nie będzie brany pod uwagę w wynikach. Przesłany wynik może być zweryfikowany pod względem prawdziwości jego wykonania.
6.3. W szczególnych przypadkach, gdy uczestnik nie ma zegarka z GPS albo aplikacji, może wysłać zdjęcie zegarka/krokomierza lub zdjęcie ekranu z bieżni potwierdzające wykonanie biegu.
6.4. Opłata startowa nie podlega zwrotowi na rzecz uczestników, którzy zapisali się na bieg w trybie określonym w pkt 5.1 oraz 5.3. a nie ukończyli biegu lub nie dopełnili obowiązku wysłania swojego wyniku zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 6.2. W takich przypadkach opłata startowa będzie w całości stanowić przychód organizatora i zostanie w całości przeznaczona na realizację celów statutowych, o których mowa w pkt 2.3 regulaminu.

7. KLASYFIKACJA

7.1. Na stronie internetowej www.bieg.oddychaj.pl będą zamieszczane rezultaty wszystkich Uczestników biegu. Wyniki będą zamieszczane systematycznie.

Kategoria Open Kobiety / Mężczyźni
1 miejsce
2 miejsce
3 miejsce
7.2. Każdy potwierdzony opłatą uczestnik biegu otrzyma wybrany przez siebie pakiet który zostanie wysłany:
7.2.1. W terminie 15-30 czerwca 2021 dla pakietów zakupionych w terminie 15 marca 2021-31 maja 2021
7.2.2. W terminie 15-30 września 2021 dla pakietów zakupionych w terminie 1 czerwca – 29 sierpnia 2021
7.3. Pakiet startowy można odebrać osobiście w biurze Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą w Rabce Zdroju po wcześniejszym uzgodnieniu.
7.3.1. W celu uzgodnienia osobistego odbioru pakietu w biurze PTWM w Rabce Zdroju należy skontaktować się pod adresem bieg@oddychaj.pl

8. OPŁATA STARTOWA

8.1. Organizator przewidział dwa rodzaje pakietów startowych. Opłata startowa za udział w biegu wynosi:
a) PAKIET STANDARD zawiera medal pamiątkowy: 35 zł + koszt wysyłki na terenie Polski 6 zł, do krajów UE: 20 zł
b) PAKIET PREMIUM zawiera koszulkę techniczną oraz medal pamiątkowy: 69 zł + koszt wysyłki kurierem 13,50 zł na terenie Polski, do krajów UE – 20 zł.
c) PAKIET PREMIUM KIDS dla dzieci (medal+ koszulka): 50 zł+ koszt wysyłki kurierem 14,00 zł
d) PAKIET PREMIUM PTWM dla podopiecznych PTWM – 50 zł+ koszt wysyłki kurierem 14,00 zł
e) Przy zakupie do pięciu pakietów w jednej przesyłce całkowity koszt wysyłki wynosi 14,00 zł. Dotyczy to zarówno wysyłki pakietów Standard, jak również Premium.
Podane kwoty za pakiety startowe są cenami minimalnymi. Zawodnik biorący udział w biegu ma możliwość dodatkowego wsparcia chorych na mukowiscydozę poprzez dowolne powiększenie wpłacanej kwoty.

8.1. Podane kwoty za pakiety startowe są cenami minimalnymi. Zawodnik biorący udział w biegu może dodatkowo wesprzeć chorych na mukowiscydozę poprzez dowolne powiększenie wpłacanej kwoty.

8.2. Opłatę należy uiścić poprzez przelew elektroniczny przelewy24.pl lub przelew tradycyjny.

9. ZAKUP GRUPOWYCH PAKIETÓW STARTOWYCH

9.1. Istnieje możliwość zakupienia do 5 pakietów z wysyłką pod jeden wskazany w zgłoszeniu adres przy jednorazowej opłacie za wszystkie pakiety.
9.2. W celu realizacji zakupu pakietów grupowych osoba nabywająca pakiety musi zarejestrować swój udział podając wszystkie potrzebne w zgłoszeniu dane wraz z adresem na który mają zostać wysłane wszystkie zakupione przez nią pakiety.
9.3. Po opłaceniu pakietów grupowych, na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby realizującej zakup zostaną wysłane odpowiednie numery startowe wraz z pinem potrzebnym do wpisania danych przez kolejnych Uczestników.
9.4. Aby wziąć udział w biegu każdy uczestnik musi uzupełnić brakujące dane oraz potwierdzić udział w biegu zgodnie z obowiązującym regulaminem.
9.5. Zakupione pakiety grupowe zostaną wysłane w jednej przesyłce na adres podany w zgłoszeniu przez osobę kupującą wszystkie pakiety.

9. NUMER STARTOWY

9.1. Po zatwierdzeniu płatności każdy uczestnik otrzyma na maila formatkę numeru startowego do wydruku.
9.2. Po opłaceniu pakietów grupowych, na podany w zgłoszeniu adres e-mail osoby realizującej zakup zostaną wysłane odpowiednie numery startowe wraz z pinem potrzebnym do wpisania danych przez kolejnych Uczestników.
9.3. Bieg z numerem startowym nie jest obowiązkowy.

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

10.1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy i klasyfikacji zawodników.
10.2. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
10.3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
10.4. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie jego wizerunku bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów lub nagrań dźwiękowych z przebiegu biegu w serwisach internetowych Organizatora i Sponsorów (media społecznościowe, tj. Facebook, Instagram oraz www) w celach promocyjnych oraz informacyjnych w związku z organizacją 6 Wirtualnego Biegu po Oddech, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Uczestnik przesyłając zdjęcia oraz materiały filmowe do Organizatora tym samym wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie jego wizerunku bez ograniczeń terytorialnych i czasowych przez Organizatora i sponsorów w związku z organizacją 6 Wirtualnego Biegu po Oddech.
10.5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.
10.6. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie www.bieg.oddychaj.pl/rodo

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Kontakt do organizatora tel. 536 210 250, e-mail: bieg@oddychaj.pl
11.2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu związany jest z wysiłkiem fizycznym, zwiększa się ryzyko wypadku i urazowości organizmu możliwe są również szkody i straty majątkowe oraz inne niemożliwe do przewidzenia ryzykowne czynniki i ich skutki.
11.3. Uczestnik podpisując oświadczenia o znajomości regulaminów i braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu, rozważył i ocenił własne możliwości, zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu oraz startuje w nim dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
11.4. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie, w szczególności w zakresie godziny startu, miejsca startu i mety, formuły biegu.
11.5. Wniesiona opłata za bieg nie podlega zwrotowi.
11.6. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.