Regulamin

Regulamin 7 wirtualnego Biegu po Oddech

Sponsor Główny: Santander Consumer Bank
Sponsor Złoty: Nosalowy Dwór Resort & Spa
Sponsor Złoty: Fundacja Inter Cars

1. ORGANIZATOR
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

2. CEL WYDARZENIA
2.1. Budowanie świadomości społecznej mukowiscydozy;
2.2. Budowanie świadomości chorych na mukowiscydozę oraz członków ich rodzin i najbliższego otoczenia
odnośnie roli aktywności fizycznej, w tym biegania, w codziennej fizjoterapii chorych na
mukowiscydozę, oraz jej wpływie na jakość i długość ich życia;
2.3. Pozyskanie środków na realizację celów statutowych Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą.

3. TERMIN I MIEJSCE
3.1. Bieg ze względu na swoją formułę będzie realizowany przez uczestników w dowolnym miejscu na
świecie na dystansie minimum 5 km.
3.2. Bieg można zrealizować w terminie od 1 kwietnia 2022 do 2 września 2022 r. włącznie.

4. ZASADY BIEGU i LIMIT CZASU
4.1. Bieg należy pokonać na dystansie minimum 5 km w dowolnym w dniu w terminie od 1 kwietnia 2022
do 2 września 2022. Należy go pokonać ciesząc się otoczeniem.
4.2. Zachęcamy do pokonania tego dystansu biegiem, marszobiegiem, marszem, spacerem lub nordic
walking. Podczas zapisu na bieg należy wybrać rodzaj: bieg lub nordic walking.
4.3. Bieg można pokonać pojedynczo lub z członkiem rodziny, przyjacielem, znajomymi.
4.4. Bieg można pokonać także na bieżni mechanicznej.

5. ZGŁOSZENIA i WARUNKI UCZESTNICTWA
5.1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą od 1 kwietnia 2022 do 2 września 2022 godz. 23:59
5.2. Nie obowiązuje żaden limit zgłoszeń.
5.3. Zgłoszeń dokonuje się poprzez rejestrację na stronie: bieg.ptwm.org.pl/zapisy
5.4. W biegu mogą brać udział osoby pełnoletnie, które wniosły opłatę startową.
5.5. Dzieci i młodzież mogą startować pod opieką osób dorosłych.
5.6. Zgłoszenia oraz opłaty osób niepełnoletnich mogą być realizowane tylko przez ich opiekunów.
5.7. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za uczestnictwo swoich podopiecznych i za ich
bezpieczeństwo podczas biegu.

6. POMIAR CZASU i DYSTANSU, POTWIERDZENIA BIEGU
6.1. Każdy uczestnik dokonuje pomiaru dowolnym urządzeniem wyposażonym w GPS. Może to być aplikacja
mobilna w telefonie lub zegarek sportowy. Ważne, aby była możliwość przesłania zdjęcia/zrzutu ekranu
pokazującego bieg.
6.2. Po ukończeniu biegu uczestnik uzupełnia swój wynik klikając w link, który otrzymał w mailu
potwierdzającym zgłoszenie na bieg. Zgłoszenie wymaga wpisania uzyskanego czasu oraz dołączenia
zdjęcia lub zrzutu ekranu pokazującego pokonaną trasę wraz z widocznym dystansem i czasem. Na
zdjęciu/zrzucie ekranu musi widnieć czas i dystans. Bieg poniżej 5 km nie będzie brany pod uwagę w
wynikach. Przesłany wynik może być zweryfikowany pod względem prawdziwości jego wykonania.
6.3. W szczególnych przypadkach, gdy uczestnik nie ma zegarka z GPS albo aplikacji, może wysłać zdjęcie
zegarka/krokomierza lub zdjęcie ekranu z bieżni potwierdzające wykonanie biegu.
6.4. Opłata startowa nie podlega zwrotowi na rzecz uczestników, którzy zapisali się na bieg w trybie
określonym w pkt 5.1 oraz 5.3. a nie ukończyli biegu lub nie dopełnili obowiązku wysłania swojego
wyniku zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 6.2. W takich przypadkach opłata startowa będzie w całości
stanowić przychód organizatora i zostanie w całości przeznaczona na realizację celów statutowych, o
których mowa w pkt 2.3 regulaminu.

7. KLASYFIKACJA
7.1. Na stronie internetowej www.bieg.oddychaj.pl będą zamieszczane rezultaty wszystkich Uczestników
biegu. Wyniki będą zamieszczane systematycznie.

Kategoria Open Kobiety/Mężczyźni
1 miejsce
2 miejsce
3 miejsce

7.2. Każdy potwierdzony opłatą uczestnik biegu otrzyma wybrany przez siebie pakiet który zostanie
wysłany:
7.2.1. W terminie 15-30 czerwca 2022 dla pakietów zakupionych w terminie 1 kwietnia 2022-31
maja 2022
7.2.2. W terminie 15-30 września 2022 dla pakietów zakupionych w terminie 1 czerwca – 2 września
2022
7.3. Pakiet startowy można odebrać osobiście w biurze Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą w
Rabce Zdroju po wcześniejszym uzgodnieniu.
7.3.1. W celu uzgodnienia osobistego odbioru pakietu w biurze PTWM w Rabce Zdroju należy
skontaktować się pod adresem bieg@oddychaj.pl

8. OPŁATA STARTOWA
8.1. Organizator przewidział dwa rodzaje pakietów startowych. Opłata startowa za udział w biegu wynosi:
a) PAKIET STANDARD zawiera medal pamiątkowy: 35 zł + koszt wysyłki na terenie Polski 7,99 zł, do
krajów UE: 20 zł
b) PAKIET PREMIUM zawiera koszulkę techniczną oraz medal pamiątkowy: bieg.ptwm.org.pl/zapisy + koszt wysyłki
kurierem 13,50 zł na terenie Polski, do krajów UE – 69 zł.
c) PAKIET PREMIUM KIDS dla dzieci (medal+ koszulka): 50 zł+ koszt wysyłki kurierem 13,50 zł
d) PAKIET PREMIUM PTWM dla podopiecznych PTWM – 50 zł+ koszt wysyłki kurierem 13,50 zł
e) Przy zakupie do pięciu pakietów w jednej przesyłce całkowity koszt wysyłki na terenie Polski
wynosi 13,50 zł. Dotyczy to zarówno wysyłki pakietów Standard, jak również Premium.

Podane kwoty za pakiety startowe są cenami minimalnymi. Zawodnik biorący udział w biegu ma możliwość
dodatkowego wsparcia chorych na mukowiscydozę poprzez dowolne powiększenie wpłacanej kwoty.

8.1. Podane kwoty za pakiety startowe są cenami minimalnymi. Zawodnik biorący udział w biegu może
dodatkowo wesprzeć chorych na mukowiscydozę poprzez dowolne powiększenie wpłacanej kwoty.

8.2. Opłatę należy uiścić poprzez przelew elektroniczny przelewy24.pl.

9. ZAKUP GRUPOWYCH PAKIETÓW STARTOWYCH
9.1. Istnieje możliwość zakupienia do 5 pakietów z wysyłką pod jeden wskazany w zgłoszeniu adres przy
jednorazowej opłacie za wszystkie pakiety.
9.2. W celu realizacji zakupu pakietów grupowych osoba nabywająca pakiety musi zarejestrować swój
udział podając wszystkie potrzebne w zgłoszeniu dane wraz z adresem na który mają zostać wysłane
wszystkie zakupione przez nią pakiety.
9.3. Po opłaceniu pakietów grupowych, numery startowe zawodników będą gotowe do pobrania z
poziomu linku umieszczonego w mailu potwierdzającego zapis na bieg. Po zakończeniu zawodów z
tego miejsca będzie również do pobrania dyplom potwierdzający udział w biegu dla każdego
uczestnika.
9.4. Zakupione pakiety grupowe zostaną wysłane w jednej przesyłce na adres podany w zgłoszeniu przez
osobę kupującą wszystkie pakiety.

9. NUMER STARTOWY
9.1. Po zatwierdzeniu płatności każdy uczestnik otrzyma w mailu link do pobrania numeru startowego do
wydruku.
9.2. Bieg z numerem startowym nie jest obowiązkowy.

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
10.1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy i
klasyfikacji zawodników.
10.2. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane zgodnie z przepisami określonymi w
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
10.3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w
zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą
miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany
będzie projekt.
10.4. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie jego
wizerunku bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie
fotografii, filmów lub nagrań dźwiękowych z przebiegu biegu w serwisach internetowych Organizatora
i Sponsorów (media społecznościowe, tj. Facebook, Instagram oraz www) w celach promocyjnych
oraz informacyjnych w związku z organizacją 7 Wirtualnego Biegu po Oddech, z zastrzeżeniem, że
przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o
działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest
dozwolone. Uczestnik przesyłając zdjęcia oraz materiały filmowe do Organizatora tym samym wyraża
zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie jego wizerunku bez ograniczeń terytorialnych i czasowych
przez Organizatora i sponsorów w związku z organizacją 7 Wirtualnego Biegu po Oddech.
10.5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.
10.6. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie
bieg.ptwm.org.pl/rodo

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1. Kontakt do organizatora tel. 536 210 250, e-mail: bieg@oddychaj.pl
11.2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu związany jest z wysiłkiem fizycznym, zwiększa
się ryzyko wypadku i urazowości organizmu możliwe są również szkody i straty majątkowe oraz inne
niemożliwe do przewidzenia ryzykowne czynniki i ich skutki.
11.3. Uczestnik podpisując oświadczenia o znajomości regulaminów i braku przeciwwskazań zdrowotnych
do udziału w biegu, rozważył i ocenił własne możliwości, zakres i charakter ryzyka wiążącego się z
udziałem w biegu oraz startuje w nim dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
11.4. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie, w szczególności w
zakresie godziny startu, miejsca startu i mety, formuły biegu.
11.5. Wniesiona opłata za bieg nie podlega zwrotowi.
11.6. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje
wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.