Regulamin

Regulamin konkursu „Najpiękniejsze zdjęcie biegowe”

§1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą z siedzibą w Rabce Zdroju, ul. prof. Jana Rudnika 3b, 34-700 Rabka Zdrój, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000064892, REGON 001280740 numer NIP 7350027693 zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (tj. z dnia 8 kwietnia 2015 r. – Dz.U. z 2015 r. poz. 612 z późn. zm.).
 3. Udział w Konkursie może wziąć wyłącznie osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyła osiemnaście lat oraz spełnia wymóg, o którym mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu, zwana dalej „Uczestnikiem”.
 4. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu.
 6. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach Konkursu Uczestnik, który spełni wymogi przewidziane Regulaminem, ma możliwość otrzymania Nagrody przewidzianej w Regulaminie, ufundowanej przez Organizatora.
 7. Konkurs trwa od 16.09.2022r. (od momentu jego ogłoszenia na profilu Biegu po Oddech na FB) do 22.09.2022r. do g 23:59
 8. Informacje związane z Konkursem przekazywane będą za pośrednictwem mediów społecznościowych PTWM i Biegu po Oddech – portalu społecznościowego Facebook, profilu Instagram, strony www.bieg.oddychaj.pl.
 9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany, a Organizator w pełni zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności związanej z niniejszym konkursem, w tym w szczególności z odpowiedzialności względem jego uczestników.

§2

Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Przystępując do Konkursu, Uczestnik akceptuje zawarte w nim zasady.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczestników 7. Biegu po Oddech edycji wirtualnej, którzy posiadają indywidualny numer startowy.
 3. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia uczestnika/uczestników Biegu podczas biegu. Zdjęcie należy w okresie trwania konkursu:
  1. udostępnić w komentarzu postu informującego o konkursie na profilu Biegu Po Oddech na Facebooku
  2. przesłać zdjęcie wraz z numerem startowym na adres bieg@oddychaj.pl
 4. Teksty obraźliwe, niezwiązane z tematem, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji oraz uznane za spam (włącznie z reklamą innych produktów), mogą zostać natychmiast usunięte przez Organizatora i nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęcia oraz wizerunków osób zarejestrowanych na zdjęciu w serwisach internetowych Organizatora i Sponsorów 7. Biegu po Oddech (media społecznościowe, tj. Facebook, Instagram oraz www) w celach promocyjnych oraz informacyjnych w związku z organizacją 7. Biegu po Oddech, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Uczestnik przesyłając zdjęcie do Organizatora tym samym wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie jego wizerunku bez ograniczeń terytorialnych i czasowych przez Organizatora i sponsorów w związku z organizacją 7. Biegu po Oddech.
 6. Jeden uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz.
 7. Zwycięzcami Konkursu zostaną osoby, które spełnią warunki konkursu, a ich zdjęcie umieszczone w komentarzu otrzyma największą ilość pozytywnych reakcji.
 8. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni w dniu 23.09. 2022 roku do godziny 15.00. Organizator poprosi w wiadomości prywatnej zwycięzcę o kontakt w dniu ogłoszenia wyników Konkursu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo poproszenia Zwycięzców o podanie danych osobowych umożliwiających prawidłowy odbiór Nagrody.

§3

Przyznawanie i wydawanie nagród

 1. Nagrodą w konkursie są:

1 voucher na weekendowy pobyt dla dwojga w Nosalowy Dwór Resort & Spa w Zakopanem ufundowany przez Sponsora Złotego 7. Biegu po Oddech Nosalowy Dwór Resort & Spa za zajęcie I miejsca (zdjęcie z największa ilością pozytywnych reakcji).

1 voucher na weekendowy pobyt dla dwojga w Kościelisku ufundowany przez Partnera 7. Biegu po Oddech – Strefa Tlenu Pokoje w Kościelisku za zajęcie II miejsca.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień.
 2. Nagroda w Konkursie nie podlega wymianie na równowartość w gotówce, ani na nagrody innego rodzaju.
 3. Warunkiem wydania Nagrody jest podanie danych: imienia, nazwiska, adresu i numeru kontaktowego. Dokładne wytyczne zostaną wysłane do zwycięzcy w wiadomości prywatnej. Niespełnienie tego warunku oznacza zrzeczenie się prawa do Nagrody.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku braku kontaktu ze strony uczestnika do dnia 30.09.2022r.
 5. Uczestnik traci prawo do Nagrody w przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody, ale wówczas nie podlega ona wydaniu w Konkursie. Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.
 7. Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność w przypadku niemożności podjęcia Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

§4

Dane Uczestników

 1. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych w przypadku otrzymania Nagrody, w postaci imienia i nazwiska na stronie internetowej www.bieg.oddychaj.pl oraz na profilu Biegu Po Oddech na Facebooku.
 2. Przystępując do uczestnictwa w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do Konkursu dla potrzeb Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, na zasadach opisanych w Regulaminie.
 3. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego Konkursu jest Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą z siedzibą w Rabce Zdroju, ul. prof. Jana Rudnika 3b, 34-700 Rabka Zdrój. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, indeksowanie oraz opracowywanie. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w przepisach RODO.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i odbioru nagrody.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania konkursu oraz przez okres 5 lat kalendarzowych, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym odbył się konkurs.
 6. Uczestnikowi konkursu przysługuje:
 1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
 2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO;
 6. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;
 7. w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wskazane żądania mogą być wnoszone adres e-mail: iod@ptwm.org.pl lub pocztą na adres siedziby PTWM.

 1. W przypadku, gdy zdaniem Uczestnika konkursu przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy prawa, Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§5

Prawa autorskie

 1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogą powstać w związku z udzieleniem odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 2. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że zamieszczone przez niego utwory nie naruszają przepisów obowiązującego prawa i dobrych obyczajów, ani praw lub dóbr osobistych osób trzecich, a jego prawa majątkowe do tych utworów nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone.
 3. Z chwilą wydania nagrody w Konkursie Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do swojej odpowiedzi, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych w materiałach promocyjnych i marketingowych.

§6

Postępowanie reklamacyjne

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji związanej z uczestnictwem w Konkursie. Reklamację należy zgłosić w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Reklamację należy wnieść w okresie trwania Konkursu lub nie później niż w terminie 2 tygodni liczonych od dnia jego zakończenia.
 2. Reklamacje dotyczące przekazania Nagród można składać w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Uczestnika.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą.

§7

Uwagi końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jawny i dostępny na stronie www.bieg.oddychaj.pl
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, w której zgłoszenie w Konkursie wysyłane zostanie przez osoby nieuprawnione. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych, czy danych innej osoby. Wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi osoba podająca dane.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia przez Uczestników Konkursu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn nie leżących po jego stronie.
 5. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. Od Organizatora nie są zależne: funkcjonowanie sieci Internet, funkcjonowanie Serwisu Facebook, konfiguracja urządzeń przez Uczestnika Konkursu oraz ustawienia działania sieci Internet, wynikające z usług świadczonych przez dostawcę sieci Internet.
 7. W przypadku złożenia przez Uczestnika oświadczenia niezgodnego z prawdą, Uczestnik zobowiązuje się:
  1. zwolnić Organizatora Konkursu z obowiązku zapłaty jakichkolwiek odszkodowań lub zadośćuczynień z tego tytułu;
  2. pokryć poniesione w związku z tym przez Organizatora koszty jakichkolwiek kar lub zasądzonych przez sąd obowiązków, zmierzających do usunięcia skutków naruszeń, jak w szczególności kosztów złożenia publicznego oświadczenia o odpowiedniej treści i formie,
  3. pokryć koszty poniesione w związku z tym przez Organizatora, a w szczególności koszty obsługi prawnej.

8. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych są całkowicie dobrowolne.

9. Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

10. Organizator, w zakresie, w jakim dopuszczają to obowiązujące przepisy zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

11. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie: www.bieg.oddychaj.pl