Regulamin

REGULAMIN III BIEGU PO ODDECH

Patronat Honorowy:
Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego
Piotr Bąk – Starosta Tatrzański
Leszek Dorula – Burmistrz Miasta Zakopane
Dorota Habich – p.o. Prezesa Zarządu PFRON
Organizator:
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą
Współorganizator:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem,
Urząd Miasta Zakopane
Sponsorzy:
Sponsor Główny – Santander Consumer Bank S. A.
Partnerzy Biegu:
Nosalowy Dwór, Attiq, Termy Chochołowskie, Malta, Ziko, ZSHT, Pari, Mattel, Fitness pod Tatrami, Tatrzański Park Narodowy, Wiśniowski, PPWSZ, Cukiernia Podwórko, MCC Medale, Cystisorb, Fundacja Misja Medyczna
Patronat medialny:
Canal+ Discovery, Tv Podhale, Radio Plus Kraków, Tygodnik Podhalański, Festiwal Biegów, Biegam Bo Lubię, Malopolskaonline.pl, Podhale24.pl, Watra.pl, TVP Kraków, Ebiegi.pl

I. CEL ZAWODÓW

1. Pozyskanie środków na zakup niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego oraz wsparcie w zakupie leków dla chorych na mukowiscydozę.
2. Budowanie świadomości społecznej mukowiscydozy.
3. Przełamywanie barier i integracja społeczna osób niepełnosprawnych chorych na mukowiscydozę.
4. Promocja miasta Zakopane.

II. TERMIN, MIEJSCE I GODZINY STARTU

1. Bieg odbędzie się w dniu 2 września 2018 r. w Zakopanem.
2. Linia startu i meta znajdować się będą w Parku Miejskim w Zakopanem.
3. Start zawodów: godzina 10:00.
4. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 kilometr.
5. Zakończenie zawodów: godzina 11:00, zakończenie dekoracji zawodników oraz imprez towarzyszących godzina 13:00.

III. TRASA, DYSTANS

1. Trasa przebiegać będzie ulicami: Park Miejski – Plac Niepodległości – Grunwaldzka- Kornela Makuszyńskiego – Józefa Piłsudskiego – Bronisława Czecha – Stefana Żeromskiego – Sabały – Piłsudskiego – Kornela Makuszyńskiego – Grunwaldzka – Plac Niepodległości- Park Miejski.
2. Planowany dystans 5 km to jedno okrążenie tymi ulicami.

IV. LIMIT I POMIAR CZASU

1. Łączna liczba Uczestników ograniczona jest do 900 osób.
2. Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu wynosi 1 godzina.
3. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.
4. Punkty pomiaru czasu rozmieszczone będą na starcie, trasie i mecie. Ominięcie któregokolwiek punktu kontroli pomiaru czasu spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

V. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszeń można dokonywać od dnia 1 marca do 10 sierpnia drogą elektroniczną na dedykowanej stronie internetowej http://bieg.ptwm.org.pl Zatwierdzenie udziału w biegu wymaga uiszczenia opłaty startowej do 10 sierpnia 2018 roku.
2. Przy zgłoszeniu osób biorących udział w zawodach na wózkach, należy podać imię i nazwisko asystenta.
3. Pakiety startowe odbierać można od dnia 1 września w dniach i godzinach pracy Biura Zawodów, zgodnie z Rozdziałem VII niniejszego regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej / zgłoszeń w momencie przekroczenia limitu ilości zgłoszonych Uczestników biegu. Pierwszeństwo udziału w biegu mają osoby, które zapisały się i uiściły wcześniej opłatę startową.

VI. UCZESTNICTWO

1. Prawo uczestnictwa w biegu głównym mają wszyscy bez ograniczeń wiekowych.
2. Wszyscy zawodnicy odbierający pakiet startowy są zobowiązani do złożenia deklaracji uczestnictwa w Biurze Zawodów.
3. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach oraz, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
4. Osoby poniżej 18 roku życia zobowiązane są dostarczyć pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w zawodach. Niedostarczenie zgody skutkować będzie brakiem możliwości odbioru pakietu startowego i udziału w zawodach. Opłata startowa w takiej sytuacji nie będzie zwracana.
5. Dla osób zapisanych do biegu w terminie do 10 sierpnia 2018 r, organizator zobowiązuje się zapewnić koszulkę zgodnie ze zgłoszonym rozmiarem. Po dniu 10 sierpnia organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki. Zadeklarowany rozmiar koszulki nie podlega wymianie. Rozmiar koszulki można zweryfikować na stronie producenta.
6. W pakiecie startowym uczestnicy otrzymują numer startowy z chipem elektronicznym, agrafki do jego przypięcia i pamiątkową koszulkę techniczną, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal i posiłek regeneracyjny.
7. Zawodnicy zobowiązani są do udziału w biegu w otrzymanej od organizatora koszulce okolicznościowej. Zawodnicy w koszulkach innych niż otrzymane w pakiecie startowym mogą zostać wykluczeni z biegu, a ich wynik nie zostanie uwzględniony w kwalifikacji końcowej.
8. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona.
9. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone.
10. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych, wózkach bez asystenta oraz ze zwierzętami.
11. W dniu biegu zostaną zorganizowane szatnie i przebieralnie dla uczestników zawodów, które znajdować się będą przy Biurze Zawodów.

VII. OPŁATY

CAŁKOWITY DOCHÓD UZYSKANY W RAMACH ORGANIZACJI BIEGU ZOSTANIE PRZEZNACZONY NA ZAKUP NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO ORAZ WSPARCIE W ZAKUPIE LEKÓW DLA CHORYCH NA MUKOWISYCDOZĘ

1. Opłata startowa za udział w biegu wynosi:

  1. Dla osób dorosłych (pełnoletnich) – 65 zł
  2. Dla dzieci i młodzieży do lat 17 włącznie – 45 zł
  3. Dla osób chorych na mukowiscydozę – 10 zł

W miarę wolnych miejsc zgłoszenia do biegu można dokonać również bezpośrednio w Biurze Zawodów w godzinach jego otwarcia. Opłata startowa uiszczana w biurze zawodów wynosi 90 zł.
2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
3. Opłacenie startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4. Istnieje możliwość odbioru pakietów przez osoby upoważnione. W takim przypadku osoba odbierająca powinna posiadać upoważnienie podpisane przez Uczestnika biegu.
5. Osoby zgłaszające się do udziału w biegu w Biurze Zawodów mogą odebrać pakiet startowy wyłącznie na podstawie dowodu uiszczenia opłaty startowej.

VIII. FAKTURY VAT

1. Faktura VAT za bilet wstępu na udział w zawodach (opłata startowa) wystawiona zostanie wyłącznie dla tych zawodników, którzy zaznaczą chęć jej otrzymania w formularzu rejestracyjnym.
2. Faktura VAT dla osób dokonujących zakupu biletu na udział w zawodach (opłata startowa) w Biurze Zawodów będzie wysyłana na żądanie.
3. Zgodnie z przepisami podatkowymi, ze względu na dokonanie płatności przed wykonaniem usługi, zostanie wystawiona faktura zaliczkowa obejmująca pełną kwotę wniesionej opłaty. Tym samym faktura zaliczkowa jest jednocześnie fakturą końcową.

IX. BIURO ZAWODÓW

1. Biuro zawodów mieścić się będzie w budynku Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem, ul. Partyzantów 1/5 i czynne będzie:
w dniu 1 września, w godzinach 15.00 – 20.00
w dniu 2 września, w godzinach 7.00 – 9.15 / po tej godzinie pakiety nie będą wydawane/ .
2. Dla uczestników biegu przygotowany będzie depozyt i szatnia. Będą one czynne w dniu zawodów w godzinach od 7:00 do 11:30.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych uczestników biegu jest Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą z siedzibą w Rabce-Zdroju (34-700) przy ul. Prof. Jana Rudnika 3B.
2. Dane uczestników biegu będą przetwarzane w celu organizacji, rozliczenia, wyłonienia zwycięzców biegu oraz przyznania i wydania nagród. W ramach wskazanego celu przetwarzania zawiera się również publikacja imienia i nazwiska uczestnika biegu, roku urodzenia, nazwy miejscowości, w której zamieszkuje oraz uzyskanego przez niego czasu.
3.Organizator zastrzega sobie również prawo do relacjonowania przebiegu biegu oraz późniejszego wykorzystywania wykonanych zdjęć oraz materiałów filmowych przedstawiających przebieg biegu w celach promocyjnych oraz informacyjnych, co uczestnik przyjmuje do wiadomości.
4. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie swoich danych osobowych przez uczestników biegu jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w biegu.

XI. KLASYFIKACJA Zawodnicy zostaną sklasyfikowani w kategorii open kobiet i mężczyzn oraz w następujących kategoriach wiekowych

Nazwa kategorii Płeć Przedział wiekowy Lata urodzeń

U5

Dz/Ch

do 5 lat

Dzieci urodzone do 2013 roku

U7

Dz/Ch

6-7 lat

2011-2012

U9

Dz/Ch

8-9 lat

2009-2010

U11

Dz/Ch

10-11 lat

2007-2008

U14

Dz/Ch

12-14 lat

2004-2006

U17

Dz/Ch

15-17 lat

2001-2003

U29

K/M

18-29 lat

1989-2000

U39

K/M

30-39 lat

1979-1988

U49

K/M

40-49 lat

1969-1978

U59

K/M

50-59 lat

1959-1968

U69

K/M

60-69 lat

1949-1958

U70+

K/M

70 lat i powyżej

Osoby urodzone w roku 1948 i starsze

 

Osoby chore na mukowiscydozę będą sklasyfikowane również w dodatkowej kategorii. Nazwa kategorii: PTWM

XII. NAGRODY

Organizator uhonoruje najstarszego i najmłodszego uczestnika biegu.

Kategoria Open Kobiety / Mężczyźni 1 miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 1000 zł 2 miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 600 zł 3 miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 300 zł

w kategoriach wiekowych

1 miejsce – puchar i dyplom plus upominki od sponsorów
2 miejsce – puchar i dyplom plus upominki od sponsorów
3 miejsce – puchar i dyplom plus upominki od sponsorów

w kategorii PTWM

1 miejsce – puchar i dyplom plus nagroda o wartości 800 zł
2 miejsce – puchar i dyplom plus nagroda o wartości 400 zł
3 miejsce – puchar i dyplom plus nagroda o wartości 200 zł

Nagrody w kategorii open i w kategoriach wiekowych nie kumulują się.

Dzieci pokonujące trasę w wózkach nie biorą udziału w podziale nagród (nie dotyczy osób niepełnosprawnych).

XII. UWAGI KOŃCOWE

1. Kontakt do organizatora tel. 536 210 250, e-mail: zawody@ptwm.org.pl
2. Nie dopuszcza się startu zawodników ze zwierzętami oraz wózków bez asystenta.
3. Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną na czas trwania zawodów.
4. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
5. Komisję sędziowską powołuje Organizator.
6. Koszty związane z organizacją zawodów pokrywa Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą. Pozostałe koszty pokrywają zawodnicy lub jednostki delegujące
7. Nagrody dla zwycięzców mogą być odebrane tylko w trakcie dekoracji. Nagrody nie będą wydawane innym osobom ani wysyłane pocztą.
8. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej biegu.
9. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.
10. Pakiety startowe z wybranym rozmiarem koszulki będą przygotowane tylko dla tych zawodników, którzy uiścili opłatę startową do 10 sierpnia 2018. Zgłoszenia, które nie zostaną potwierdzone opłatą startową, po tym terminie zostaną usunięte. Na bieg będzie można zapisać się ponownie w biurze zawodów opłacając pakiet startowy w wysokości 90 zł bez gwarancji otrzymania koszulki biegowej.