8 Bieg po Oddech

Regulamin

Regulamin 8 Biegu po Oddech

 1. Cel zawodów
 1. Budowanie świadomości społecznej mukowiscydozy.
 2. Budowanie świadomości chorych na mukowiscydozę oraz członków ich rodzin i najbliższego otoczenia odnośnie roli aktywności fizycznej, w tym biegania, w codziennej fizjoterapii chorych na mukowiscydozę, oraz jej wpływie na jakość i długość ich życia.
 3. Przełamywanie barier i integracja społeczna osób niepełnosprawnych chorych na mukowiscydozę.
 4. Pozyskanie środków na cele statutowe Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą,
 5. Promocja miasta Zakopane.
 1. Organizator

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

 1. Współorganizator

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem

 1. Patronat Honorowy
 1. Sponsorzy i Partnerzy

Sponsor Główny – Santander Consumer Bank

Sponsor Złoty – Nosalowy Dwór

Partner Główny – Fundacja Inter Cars

 1. Patronat Medialny

Medonet.pl

 1. Termin, Miejsce, Godziny Startu
 1. Bieg odbędzie się 3 września 2023 w Zakopanem.
 2. Linia startu: Park Miejski

linia mety: Park Miejski

 1. Godziny startu i mety:

Bieg na 5 km: START: godzina 10.00 ZAKOŃCZENIE: 11.00

Nordic Walking 5 km godzina: 10:00 ZAKOŃCZENIE: 11:00

 1. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 kilometr.
 2. Zakończenie imprez towarzyszących: godzina 14:00
 1. Trasa, dystans
 1. Dystanse biegów: 5 km
 2. Bieg na 5 km przebiegać będzie ulicami: Park Miejski – Plac Niepodległości – Grunwaldzka- Kornela Makuszyńskiego – Józefa Piłsudskiego – Bronisława Czecha – Stefana Żeromskiego – Sabały – Piłsudskiego – Kornela Makuszyńskiego – Grunwaldzka – Plac Niepodległości- Park Miejski.
 1. Limit i pomiar czasu
 1. Łączna liczba Uczestników ograniczona jest do 990 osób.
 2. Limit czasu na pokonanie 5 km wynosi 1 godzinę.
 3. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy. 
 4. Punkty pomiaru czasu rozmieszczone będą na starcie, trasie i mecie. Ominięcie któregokolwiek punktu kontroli pomiaru czasu spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
 1. Zgłoszenia
 1. Zgłoszeń można dokonywać od dnia 1 kwietnia 2023 do 10 sierpnia 2023 drogą elektroniczną na dedykowanej stronie internetowej www.bieg.oddychaj.pl
 2. Przy zgłoszeniu osób biorących udział w zawodach na wózkach, należy skontaktować się z organizatorem pod adresem bieg@oddychaj.pl w celu podania danych osobowych asystenta.
 3. Pakiety startowe odbierać można od dnia 2 września 2023 w dniach i godzinach pracy Biura Zawodów, zgodnie z Rozdziałem XIV niniejszego regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej / zgłoszeń w momencie przekroczenia limitu ilości zgłoszonych Uczestników biegu. Pierwszeństwo udziału w biegu mają osoby, które zapisały się i uiściły wcześniej opłatę startową. 
 1. Zakup grupowych pakietów startowych
 1. Istnieje możliwość zakupu grupowych pakietów startowych dla większej ilości Uczestników przy jednorazowej opłacie za wszystkie pakiety.
 2. Osoba nabywająca pakiety grupowe zobowiązana jest do rejestracji swojego udziału w biegu, podając wszystkie potrzebne w zgłoszeniu dane uczestnika biegu, a także zaakceptowania aktualnie obowiązującego regulaminu biegu.
 3. W celu realizacji zakupu kolejnych pakietów startowych, osoba nabywająca te pakiety podaje wyłącznie imię, rok urodzenia oraz rozmiar koszulki.
 4. Po opłaceniu grupowych pakietów, na podany w zgłoszeniu adres e-mail zostaną wysłane numery startowe wraz pinem, który jest niezbędny do uzupełnienia danych przez kolejnych uczestników zgłoszonych w ramach grupowych pakietów.
 5. Każdy kolejny Uczestnik biegu w celu wzięcia udziału w wydarzeniu musi uzupełnić swoje dane najpóźniej do 10 sierpnia 2023.
 6. Tylko poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego biegu przez każdego z uczestników grupowych pakietów startowych umożliwi ich uczestnictwo w starcie biegu.
 1. Uczestnictwo
 1. W biegu na 5 km i nordic walking nie obowiązuje limit wiekowy.
 2. Wszyscy zawodnicy odbierający pakiet startowy są zobowiązani do złożenia deklaracji uczestnictwa w Biurze Zawodów.
 3. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, ze stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach, oraz że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do zawodów będzie złożenie podpisu na deklaracji uczestnictwa.
 5. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do okazania pozwolenia na udział w biegu od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem. Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z dowodem osobistym, w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów oraz wypełnienie wszelkich niezbędnych dokumentów, tj deklaracji uczestnictwa i pozwolenia na udział w biegu. Niedopełnienie powyższych obowiązków skutkować będzie brakiem możliwości odbioru pakietu startowego i udziału w zawodach. Opłata startowa w takiej sytuacji nie będzie zwracana.
 6. Dla osób zapisanych do biegu (z opłaconym pakietem startowym) w terminie do 10 sierpnia 2023, organizator zobowiązuje się zapewnić koszulkę zgodnie ze zgłoszonym rozmiarem. Po tym dniu organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki. Zadeklarowany rozmiar koszulki nie podlega wymianie. Rozmiar koszulki można zweryfikować na stronie producenta.
 7. W pakiecie startowym uczestnicy otrzymują numer startowy z chipem elektronicznym, agrafki do jego przypięcia i pamiątkową koszulkę techniczną, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal i poczęstunek.
 8. Zawodnicy zobowiązani są do udziału w biegu w otrzymanej od organizatora koszulce okolicznościowej.
 9. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona.
 10. Zawodnicy zobowiązani są poruszać się prawą stroną jezdni.
 11. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych, wózkach bez asystenta oraz ze zwierzętami.
 12. W dniu biegu zostaną zorganizowane szatnie i przebieralnie dla uczestników zawodów, które znajdować się będą przy Biurze Zawodów.
 13. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW. Uczestnik zawodów powinien ubezpieczyć się we własnym zakresie i posiadać podstawowe ubezpieczenie zdrowotne.
 1. Opłaty

Całkowity dochód uzyskany w ramach organizacji biegu zostanie przeznaczony cele statutowe polskiego towarzystwa walki z mukowiscydozą.

 1. Opłata startowa za udział w biegu wynosi odpowiednio

– bieg i marsz nordic walking na 5 km

a) dla osób dorosłych – 79 zł

b) dla dzieci i młodzieży do lat 17 włącznie – 60 zł (pakiet z koszulką); 35 zł (pakiet bez koszulki)

c) dla osób chorych na mukowiscydozę – 60 zł

Podane kwoty za pakiety startowe są cenami minimalnymi. Zawodnik biorący udział w biegu ma możliwość dodatkowego wsparcia chorych na mukowiscydozę poprzez dowolne powiększenie wpłacanej kwoty.

 1. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która zapisała się przez stronę zapisów online i wniosła odpowiednią opłatę startową.
 2. W miarę wolnych miejsc zgłoszenia do biegu można dokonać również bezpośrednio w Biurze Zawodów w dniu 2 września 2023 w godzinach: 14:00-19:00 i 3 września 2023 w godzinach: 7:00-9:00. Opłata startowa uiszczana w Biurze Zawodów wynosi 150 zł.
 3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 4. Opłacenie startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. Istnieje możliwość odbioru pakietów przez osoby upoważnione. W takim przypadku osoba odbierająca powinna posiadać upoważnienie podpisane przez Uczestnika biegu.
 6. Osoby zgłaszające się do udziału w biegu w Biurze Zawodów mogą odebrać pakiet startowy wyłącznie na podstawie dowodu uiszczenia opłaty startowej.
 1. Faktory VAT
 1. Faktura VAT za opłatę startową wystawiona zostanie wyłącznie dla tych zawodników, którzy prześlą taką informację wraz z danymi na adres e-mail: bieg@oddychaj.pl
 2. Faktura VAT za opłatę startową w Biurze Zawodów będzie wysyłana na żądanie.
 1. Biuro zawodów
 1. Biuro zawodów mieścić się będzie w budynku Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem, ul. Partyzantów 1/5 i czynne będzie:
  w dniu 2 września, w godzinach 14.00 – 19.00 w dniu 3 września, w godzinach 7.00 – 9.00 / po tej godzinie pakiety nie będą wydawane/.
 2. Dla uczestników biegu przygotowany będzie depozyt i szatnia. Będą one czynne w dniu zawodów w godzinach od 9:00 do 11:30.
 1. Ochrona danych osobowych
 1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy i klasyfikacji zawodników.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie jego wizerunku bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów lub nagrań dźwiękowych z przebiegu biegu w serwisach internetowych Organizatora i Sponsorów (media społecznościowe, tj. Facebook, Instagram, LinkedIn oraz www) w celach promocyjnych oraz informacyjnych w związku z organizacją 8. Biegu po Oddech, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Uczestnik przesyłając zdjęcia oraz materiały filmowe do Organizatora tym samym wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie jego wizerunku bez ograniczeń terytorialnych i czasowych przez Organizatora i sponsorów w związku z organizacją 8. Biegu po Oddech.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.
 6. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie www.bieg.oddychaj.pl/rodo
 1. Klasyfikacja i nagrody
 1. Bieg na 5 km

Kategoria Open Kobiety / Mężczyźni

1 miejsce – medal, dyplom, nagroda rzeczowa o wartości 1000 zł

2 miejsce- medal, dyplom, nagroda rzeczowa o wartości 600 zł

3 miejsce – medal, dyplom, nagroda rzeczowa o wartości 400 zł

w kategoriach wiekowych

1 miejsce – medal

2 miejsce – medal

3 miejsce – medal

Nazwa kategoriiPłećPrzedział wiekowyLata urodzeń
U7Dz/Ch6-7 lat2015-2016
U9Dz/Ch8-9 lat2013-2014
U11Dz/Ch10-11 lat2011-2012
U14Dz/Ch12-14 lat2008-2010
U17Dz/Ch15-17 lat2005-2007
U29K/M18-29 lat1993-2004
U39K/M30-39 lat1983-1992
U49K/M40-49 lat1973-1982
U59K/M50-59 lat1963-1972
U69K/M60-69 lat1953-1962
U70+K/M70 lat i powyżejOsoby urodzone w roku 1952 i starsze
 1. Nordic Walking 5 km – klasyfikacja

Kategoria Open Kobiety / Mężczyźni

1 miejsce – medal

2 miejsce – medal

3 miejsce – medal

 1. Osoby chore na mukowiscydozę zostaną sklasyfikowane w dodatkowej kategorii PTWM.
 2. Organizator uhonoruje najstarszego i najmłodszego uczestnika biegu.
 3. Nagrody w kategorii open i w kategoriach wiekowych nie kumulują się.

XII. Uwagi końcowe

 1. Kontakt do organizatora Aneta Mazgaj tel. 536 210 250, e-mail: bieg@oddychaj.pl
 2. Nie dopuszcza się startu zawodników ze zwierzętami oraz wózków bez asystenta.
 3. Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną na czas trwania zawodów.
 4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu związany jest z wysiłkiem fizycznym, zwiększa się ryzyko wypadku i urazowości organizmu możliwe są również szkody i straty majątkowe oraz inne niemożliwe do przewidzenia ryzykowne czynniki i ich skutki.
 5. Uczestnik podpisując oświadczenia o znajomości regulaminów i braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu, rozważył i ocenił własne możliwości, zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu oraz startuje w nim dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 6. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
 7. Komisję sędziowską powołuje Organizator.
 8. Koszty związane z organizacją zawodów pokrywa Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą. Pozostałe koszty pokrywają zawodnicy lub jednostki delegujące.
 9. Nagrody dla zwycięzców mogą być odebrane tylko w trakcie dekoracji. Nagrody nie będą wydawane innym osobom ani wysyłane pocztą.
 10. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej biegu.
 11. Ostateczne decyzje związane z organizacją biegu w Zakopanem będą uzależnione od panujących w tym czasie obostrzeń mających na celu powstrzymanie pandemii COVID-19.
 12. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.

Regulamin 8 wirtualnego Biegu po oddech

Sponsor Główny: Santander Consumer Bank

Partner Główny: Fundacja Inter Cars

 1. Organizator

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

 1. Cel wydarzenia
  1. Budowanie świadomości społecznej mukowiscydozy;
  2. Budowanie świadomości chorych na mukowiscydozę oraz członków ich rodzin i najbliższego otoczenia odnośnie roli aktywności fizycznej, w tym biegania, w codziennej fizjoterapii chorych na mukowiscydozę, oraz jej wpływie na jakość i długość ich życia;
  3. Pozyskanie środków na realizację celów statutowych Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą.
 1. Termin i miejsce
  1. Bieg ze względu na swoją formułę będzie realizowany przez uczestników w dowolnym miejscu na świecie na dystansie minimum 5 km.
  2. Bieg można zrealizować w terminie od 1 kwietnia 2023 do 31 sierpnia 2023 r. włącznie.
 1. Zasady biegu i limit czasu
  1. Bieg należy pokonać na dystansie minimum 5 km w dowolnym w dniu w terminie od 1 kwietnia 2023 do 31 sierpnia 2023. Należy go pokonać ciesząc się otoczeniem.
  2. Zachęcamy do pokonania tego dystansu biegiem, marszobiegiem, marszem, spacerem lub nordic walking. Podczas zapisu na bieg należy wybrać rodzaj: bieg lub nordic walking.
  3. Bieg można pokonać pojedynczo lub z członkiem rodziny, przyjacielem, znajomymi.
  4. Bieg można pokonać także na bieżni mechanicznej.
 1. Zgłoszenia i warunki uczestnictwa
  1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą od 1 kwietnia 2023 do 31 sierpnia 2023 godz. 23:59
  2. Nie obowiązuje żaden limit zgłoszeń.
  3. Zgłoszeń dokonuje się poprzez rejestrację na stronie: www.bieg.oddychaj.pl/zapisy
  4. W biegu mogą brać udział osoby pełnoletnie, które wniosły opłatę startową.
  5. Dzieci i młodzież mogą startować pod opieką osób dorosłych.
  6. Zgłoszenia oraz opłaty osób niepełnoletnich mogą być realizowane tylko przez ich opiekunów.
  7. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za uczestnictwo swoich podopiecznych i za ich bezpieczeństwo podczas biegu.
 1. Pomiar czasu i dystansu, potwierdzenia biegu
  1. Każdy uczestnik dokonuje pomiaru dowolnym urządzeniem wyposażonym w GPS. Może to być aplikacja mobilna w telefonie lub zegarek sportowy. Ważne, aby była możliwość przesłania zdjęcia/zrzutu ekranu pokazującego bieg.
  2. Po ukończeniu biegu uczestnik uzupełnia swój wynik klikając w link, który otrzymał w mailu potwierdzającym zgłoszenie na bieg. Zgłoszenie wymaga wpisania uzyskanego czasu oraz dołączenia zdjęcia lub zrzutu ekranu pokazującego pokonaną trasę wraz z widocznym dystansem i czasem. Na zdjęciu/zrzucie ekranu musi widnieć czas i dystans. Bieg poniżej 5 km nie będzie brany pod uwagę w wynikach. Przesłany wynik może być zweryfikowany pod względem prawdziwości jego wykonania.
  3. W szczególnych przypadkach, gdy uczestnik nie ma zegarka z GPS albo aplikacji, może wysłać zdjęcie zegarka/krokomierza lub zdjęcie ekranu z bieżni potwierdzające wykonanie biegu.
  4. Opłata startowa nie podlega zwrotowi na rzecz uczestników, którzy zapisali się na bieg w trybie określonym w pkt 5.1 oraz 5.3. a nie ukończyli biegu lub nie dopełnili obowiązku wysłania swojego wyniku zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 6.2. W takich przypadkach opłata startowa będzie w całości stanowić przychód organizatora i zostanie w całości przeznaczona na realizację celów statutowych, o których mowa w pkt 2.3 regulaminu.
 1. Klasyfikacja
  1. Na stronie internetowej www.bieg.oddychaj.pl będą zamieszczane rezultaty wszystkich Uczestników biegu. Wyniki będą zamieszczane systematycznie.

Kategoria Open biegu Kobiety / Mężczyźni
1 miejsce
2 miejsce
3 miejsce

Kategoria Open Nordic walking Kobiety / Mężczyźni
1 miejsce
2 miejsce
3 miejsce

 1. Każdy potwierdzony opłatą uczestnik biegu otrzyma wybrany przez siebie pakiet który zostanie wysłany:
  1. W terminie 15-30 czerwca 2023 dla pakietów zakupionych w terminie 1 kwietnia 2023-31 maja 2023
  2. W terminie 15-30 września 2023 dla pakietów zakupionych w terminie 1 czerwca – 31 sierpnia 2023
 2. Pakiet startowy można odebrać osobiście w biurze Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą w Rabce Zdroju po wcześniejszym uzgodnieniu.
  1. W celu uzgodnienia osobistego odbioru pakietu w biurze PTWM w Rabce Zdroju należy skontaktować się pod adresem bieg@oddychaj.pl
 3. Opłata startowa

8.1. Organizator przewidział dwa rodzaje pakietów startowych. Opłata startowa za udział w biegu wynosi:

 1. PAKIET STANDARD zawiera medal pamiątkowy: 35 zł + koszt wysyłki na terenie Polski 8,50 zł, do krajów UE: 20 zł
 2. PAKIET PREMIUM zawiera koszulkę techniczną oraz medal pamiątkowy: 65 zł + koszt wysyłki kurierem 14 zł na terenie Polski, do krajów UE – 69 zł.
 3. PAKIET PREMIUM KIDS dla dzieci (medal+ koszulka): 55 zł+ koszt wysyłki kurierem 14 zł
 4. PAKIET PREMIUM PTWM dla podopiecznych PTWM – 55 zł+ koszt wysyłki kurierem 14 zł
 5. Przy zakupie do pięciu pakietów w jednej przesyłce całkowity koszt wysyłki na terenie Polski wynosi 14 zł. Dotyczy to zarówno wysyłki pakietów Standard, jak również Premium.
 6. PAKIET STANDARD dla szkolnych grup liczących powyżej 30 osób – 15 zł/szt. + 1 koszt wysyłki kurierem na adres szkoły – 14 zł.
 7. Podane kwoty za pakiety startowe są cenami minimalnymi. Zawodnik biorący udział w biegu ma możliwość dodatkowego wsparcia chorych na mukowiscydozę poprzez dowolne powiększenie wpłacanej kwoty.
 1. Opłatę należy uiścić poprzez przelew elektroniczny przelewy24.pl.
 1. Zakup grupowych pakietów startowych
  1. Istnieje możliwość zakupienia do 5 pakietów z wysyłką pod jeden wskazany w zgłoszeniu adres przy jednorazowej opłacie za wszystkie pakiety.
  2. W celu realizacji zakupu pakietów grupowych osoba nabywająca pakiety musi zarejestrować swój udział podając wszystkie potrzebne w zgłoszeniu dane wraz z adresem na który mają zostać wysłane wszystkie zakupione przez nią pakiety.
  3. Po opłaceniu pakietów grupowych, numery startowe zawodników będą gotowe do pobrania z poziomu linku umieszczonego w mailu potwierdzającego zapis na bieg. Po zakończeniu zawodów z tego miejsca będzie również do pobrania dyplom potwierdzający udział w biegu dla każdego uczestnika.
  4. Zakupione pakiety grupowe zostaną wysłane w jednej przesyłce na adres podany w zgłoszeniu przez osobę kupującą wszystkie pakiety.
 1. Numer startowy
  1. Po zatwierdzeniu płatności każdy uczestnik otrzyma w mailu link do pobrania numeru startowego do wydruku.
  2. Bieg z numerem startowym nie jest obowiązkowy.
 1. Ochrona danych osobowych
  1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy i klasyfikacji zawodników.
  2. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
  4. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie jego wizerunku bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów lub nagrań dźwiękowych z przebiegu biegu w serwisach internetowych Organizatora i Sponsorów (media społecznościowe, tj. Facebook, Instagram, LinkedIn oraz www) w celach promocyjnych oraz informacyjnych w związku z organizacją 8 Wirtualnego Biegu po Oddech, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Uczestnik przesyłając zdjęcia oraz materiały filmowe do Organizatora tym samym wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie jego wizerunku bez ograniczeń terytorialnych i czasowych przez Organizatora i sponsorów w związku z organizacją 8 Wirtualnego Biegu po Oddech.
  5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.
  6. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie www.bieg.oddychaj.pl/rodo
 1. Postanowienia końcowe
  1. Kontakt do organizatora: Aneta Mazgaj tel. 536 210 250, e-mail: bieg@oddychaj.pl
  2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu związany jest z wysiłkiem fizycznym, zwiększa się ryzyko wypadku i urazowości organizmu możliwe są również szkody i straty majątkowe oraz inne niemożliwe do przewidzenia ryzykowne czynniki i ich skutki.
  3. Uczestnik podpisując oświadczenia o znajomości regulaminów i braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu, rozważył i ocenił własne możliwości, zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu oraz startuje w nim dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
  4. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie, w szczególności w zakresie godziny startu, miejsca startu i mety, formuły biegu.
  5. Wniesiona opłata za bieg nie podlega zwrotowi. 
  6. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.