Regulamin

REGULAMIN 4 BIEGU PO ODDECH

Patronat honorowy: 

Łukasz Szumowski  – Minister Zdrowia
Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego
Piotr Bąk – Starosta Tatrzański
Leszek Dorula – Burmistrz Miasta Zakopane
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Justyna Kowalczyk – polska biegaczka narciarska

Organizator: Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

Współorganizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem

Sponsorzy:

– Sponsor główny: Santander Consumer Bank SA

– Sponsor złoty: Nosalowy Dwór

– Sponsor srebrny: Wiśniowski

Partnerzy Biegu:

Vans, The North Face, Eastpak, Encepence, Szkoła Mistrzostwa Sportowego, Mcc Medale, Pari, Mcc Medale, Dj Gustlik, Fitness pod Tatrami, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła, Zawodowa, Malta Służba Medyczna, Cystisorb, Ziko dla Zdrowia, TPN, Uniqa, Termy Chochołowskie, Samanta, Express Car Rental, Krafit Pracownia Reklamy, Biela Market, Ziaja, Bielenda, EnergyLandia, Farmona, Strefa Tlenu, Casa Mia Restauracja, Mattel, Dr Irena Eris

Patronat medialny:

Festiwal Biegów, Biegam bo lubię, Radio Plus Podhale, Tygodnik Podhalański, Watra.pl, goral.info, malopolskaonline.pl, podhale24.pl, TVP Kraków, TV Podhale

I. CEL ZAWODÓW

 1. Pozyskanie środków na cele statutowe Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą, w tym zakup niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego dla chorych na mukowiscydozę i wsparcie finansowe w zakupie leków.
 2. Budowanie świadomości społecznej mukowiscydozy.
 3. Budowanie świadomości chorych na mukowiscydozę oraz członków ich rodzin i najbliższego otoczenia odnośnie roli aktywności fizycznej, w tym biegania, w codziennej fizjoterapii chorych na mukowiscydozę, oraz jej wpływie na jakość i długość ich życia.
 4. Przełamywanie barier i integracja społeczna osób niepełnosprawnych chorych na mukowiscydozę.
 5. Promocja miasta Zakopane.

II. TERMIN, MIEJSCE I GODZINY STARTU

 1. Bieg odbędzie się w dniu 1 września 2019 r. w Zakopanem.
 2. Linia startu i meta znajdować się będą w Parku Miejskim w Zakopanem.
 3. Start zawodów: godzina 10:00.
 4. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 kilometr.
 5. Zakończenie zawodów: godzina 11:00, zakończenie dekoracji zawodników oraz imprez towarzyszących godzina 13:00.

III. TRASA, DYSTANS

 1. Trasa przebiegać będzie ulicami: Park Miejski – Plac Niepodległości – Grunwaldzka- Kornela Makuszyńskiego – Józefa Piłsudskiego – Bronisława Czecha – Stefana Żeromskiego – Sabały – Piłsudskiego – Kornela Makuszyńskiego – Grunwaldzka – Plac Niepodległości- Park Miejski.
 2. Planowany dystans 5 km to jedno okrążenie tymi ulicami.

IV. LIMIT I POMIAR CZASU

 1. Łączna liczba Uczestników ograniczona jest do 900 osób.
 2. Limit czasu na pokonanie dystansu w biegu wynosi 1 godzina.
 3. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.
 4. Punkty pomiaru czasu rozmieszczone będą na starcie, trasie i mecie. Ominięcie któregokolwiek punktu kontroli pomiaru czasu spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

V. ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszeń można dokonywać od dnia 8 lutego do 10 sierpnia drogą elektroniczną na dedykowanej stronie internetowej https://bieg.ptwm.org.pl/
 2. Przy zgłoszeniu osób biorących udział w zawodach na wózkach, należy podać imię i nazwisko asystenta.
 3. Pakiety startowe odbierać można od dnia 31 sierpnia w dniach i godzinach pracy Biura Zawodów, zgodnie z Rozdziałem VII niniejszego regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej/zgłoszeń w momencie przekroczenia limitu ilości zgłoszonych Uczestników biegu. Pierwszeństwo udziału w biegu mają osoby, które zapisały się i uiściły wcześniej opłatę startową.

VI. UCZESTNICTWO

 1. Prawo uczestnictwa w biegu głównym mają wszyscy bez ograniczeń wiekowych.
 2. Wszyscy zawodnicy odbierający pakiet startowy są zobowiązani do złożenia deklaracji uczestnictwa w Biurze Zawodów.
 3. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach oraz, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 4. Osoby poniżej 18 roku życia zobowiązane są dostarczyć pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w zawodach. Niedostarczenie zgody skutkować będzie brakiem możliwości odbioru pakietu startowego i udziału w zawodach. Opłata startowa w takiej sytuacji nie będzie zwracana.
 5. Dla osób zapisanych do biegu w terminie do 10 sierpnia 2019 r, organizator zobowiązuje się zapewnić koszulkę zgodnie ze zgłoszonym rozmiarem. Po dniu 10 sierpnia organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki. Zadeklarowany rozmiar koszulki nie podlega wymianie. Rozmiar koszulki można zweryfikować na stronie producenta.
 6. W pakiecie startowym uczestnicy otrzymują numer startowy z chipem elektronicznym, agrafki do jego przypięcia i pamiątkową koszulkę techniczną, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal i posiłek regeneracyjny.
 7. Zawodnicy zobowiązani są do udziału w biegu w otrzymanej od organizatora koszulce okolicznościowej. Zawodnicy w koszulkach innych niż otrzymane w pakiecie startowym mogą zostać wykluczeni z biegu, a ich wynik nie zostanie uwzględniony w kwalifikacji końcowej.
 8. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona.
 9. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych, wózkach bez asystenta oraz ze zwierzętami.
 10. W dniu biegu zostaną zorganizowane szatnie i przebieralnie dla uczestników zawodów, które znajdować się będą przy Biurze Zawodów.

VII. OPŁATY

CAŁKOWITY DOCHÓD UZYSKANY W RAMACH ORGANIZACJI BIEGU ZOSTANIE PRZEZNACZONY CELE STATUTOWE POLSKIEGO TOWARZYSTWA WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ W TYM NA ZAKUP NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO DLA CHORYCH NA MUKOWISYCDOZĘ I WSPARCIE FINANSOWE CHORYCH

 1. Opłata startowa za udział w biegu wynosi:a) Dla osób dorosłych (pełnoletnich) – 65 zł
  b) Dla dzieci i młodzieży do lat 17 włącznie – 45 zł
  c) Dla osób chorych na mukowiscydozę – 10 zł
 2. W miarę wolnych miejsc zgłoszenia do biegu można dokonać również bezpośrednio w Biurze Zawodów w godzinach jego otwarcia. Opłata startowa uiszczana w biurze zawodów wynosi 90 zł.
 3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 4. Opłacenie startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. Istnieje możliwość odbioru pakietów przez osoby upoważnione. W takim przypadku osoba odbierająca powinna posiadać upoważnienie podpisane przez Uczestnika biegu.
 6. Osoby zgłaszające się do udziału w biegu w Biurze Zawodów mogą odebrać pakiet startowy wyłącznie na podstawie dowodu uiszczenia opłaty startowej.

VIII. FAKTURY VAT

 1. Faktura VAT za bilet wstępu na udział w zawodach (opłata startowa) wystawiona zostanie wyłącznie dla tych zawodników, którzy zaznaczą chęć jej otrzymania w formularzu rejestracyjnym lub przesłania informacji wraz z danymi na adres e-mail: zawody@ptwm.org.pl.
 2. Faktura VAT dla osób dokonujących zakupu biletu na udział w zawodach (opłata startowa) w Biurze Zawodów będzie wysyłana na żądanie.
 3. Zgodnie z przepisami podatkowymi, ze względu na dokonanie płatności przed wykonaniem usługi, zostanie wystawiona faktura zaliczkowa obejmująca pełną kwotę wniesionej opłaty. Tym samym faktura zaliczkowa jest jednocześnie fakturą końcową.

IX. BIURO ZAWODÓW

 1. Biuro zawodów mieścić się będzie w budynku Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem, ul. Partyzantów 1/5 i czynne będzie:
  w dniu 31 sierpnia, w godzinach 14.00 – 19.00
  w dniu 1 września, w godzinach 7.00 – 9.15 (po tej godzinie pakiety nie będą wydawane).
 2. Dla uczestników biegu przygotowany będzie depozyt i szatnia. Będą one czynne w dniu zawodów w godzinach od 7:00 do 11:30.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Organizator zastrzega sobie również prawo do relacjonowania przebiegu biegu oraz późniejszego wykorzystywania wykonanych zdjęć oraz materiałów filmowych przedstawiających przebieg biegu i zawierających zarejestrowane wizerunki uczestników biegu w celach promocyjnych oraz informacyjnych organizatora i sponsorów, co uczestnik przyjmuje do wiadomości.
 4. Uczestnik ma prawo do: żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania swoich danych osobowych, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, prawo przenoszenia danych, prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.
 6. Pełna klauzula informacyjna dostępna jest na stronie https://bieg.ptwm.org.pl/rodo/

XI. KLASYFIKACJA Zawodnicy zostaną sklasyfikowani w kategorii open kobiet i mężczyzn oraz w następujących kategoriach wiekowych

Nazwa kategorii Płeć Przedział wiekowy Lata urodzeń
U5 Dz/Ch do 5 lat Dzieci urodzone do 2014 roku
U7 Dz/Ch 6-7 lat 2012-2013
U9 Dz/Ch 8-9 lat 2010-2011
U11 Dz/Ch 10-11 lat 2008-2009
U14 Dz/Ch 12-14 lat 2005-2007
U17 Dz/Ch 15-17 lat 2002-2004
U29 K/M 18-29 lat 1990-2001
U39 K/M 30-39 lat 1980-1989
U49 K/M 40-49 lat 1970-1979
U59 K/M 50-59 lat 1960-1969
U69 K/M 60-69 lat 1950-1959
U70+ K/M 70 lat i powyżej Osoby urodzone w roku 1949 i starsze

Osoby chore na mukowiscydozę będą sklasyfikowane również w dodatkowej kategorii. Nazwa kategorii: PTWM

XII.  NAGRODY

Organizator uhonoruje najstarszego i najmłodszego uczestnika biegu.

Kategoria Open Kobiety / Mężczyźni

1 miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 1000 zł
2 miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 600 zł
3 miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 400 zł

w kategoriach wiekowych

1 miejsce – puchar i dyplom plus upominki od sponsorów
2 miejsce – puchar i dyplom plus upominki od sponsorów
3 miejsce – puchar i dyplom plus upominki od sponsorów

w kategorii PTWM

1 miejsce – puchar i dyplom plus nagroda o wartości 800 zł
2 miejsce – puchar i dyplom plus nagroda o wartości 400 zł
3 miejsce – puchar i dyplom plus nagroda o wartości 200 zł

Nagrody w kategorii open i w kategoriach wiekowych nie kumulują się.

Dzieci pokonujące trasę w wózkach nie biorą udziału w podziale nagród (nie dotyczy osób niepełnosprawnych).

XII. UWAGI KOŃCOWE

 1. Kontakt do organizatora tel. 536 210 250, e-mail: zawody@ptwm.org.pl
 2. Nie dopuszcza się startu zawodników ze zwierzętami oraz wózków bez asystenta.
 3. Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną na czas trwania zawodów.
 4. Zawody odbędą się bez względu na pogodę. 5. Komisję sędziowską powołuje Organizator.
 5. Koszty związane z organizacją zawodów pokrywa Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą. Pozostałe koszty pokrywają zawodnicy lub jednostki delegujące.
 6. Nagrody dla zwycięzców mogą być odebrane tylko w trakcie dekoracji. Nagrody nie będą wydawane innym osobom ani wysyłane pocztą.
 7. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej biegu.
 8. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.