Regulamin

AKTUALIZACJA DN. 26.07.2022

W związku z zamknięciem ulicy Żeromskiego spowodowanym remontem drogi w czasie organizowanych zawodów, nastąpiła zmiana przebiegu trasy 7. Biegu po Oddech. Nowa wytyczona trasa odbędzie się na pętli o długości 2.5 km w której uczestnicy biegu pokonają dwie pętle. Przebiegać będzie ulicami:

START – Park miejski – Plac Niepodległości – skręt w lewo – ul. Grunwaldzka (prawy pas jezdni) – na rondzie Droga do Białego (po około 100 m nawrotka w kierunku Makuszyńskiego – Makuszyńskiego – skręt w lewo w Piłsudskiego – skręt w lewo w Tetmajera – skręt w prawo w Grunwaldzką – skręt w prawo obiegamy Plac Niepodległości, koniec pierwszej pętli – druga pętla: skręt w lewo – ul. Grunwaldzka (prawy pas jezdni) – na rondzie Droga do Białego (po około 100 m nawrotka w kierunku Makuszyńskiego – Makuszyńskiego – skręt w lewo w Piłsudskiego – skręt w lewo w Tetmajera – skręt w prawo w Grunwaldzką – skręt w prawo – Plac Niepodległości – Park miejski – META

Regulamin 7 Biegu po Oddech

I. CEL ZAWODÓW
1. Budowanie świadomości społecznej mukowiscydozy.
2. Budowanie świadomości chorych na mukowiscydozę oraz członków ich rodzin i najbliższego otoczenia odnośnie roli aktywności fizycznej, w tym biegania, w codziennej fizjoterapii chorych na mukowiscydozę, oraz jej wpływie na jakość i długość ich życia.
3. Przełamywanie barier i integracja społeczna osób niepełnosprawnych chorych na mukowiscydozę.
4. Pozyskanie środków na cele statutowe Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą,
5. Promocja miasta Zakopane.

II. ORGANIZATOR
Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

III. WSPÓŁORGANIZATOR
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem

IV. PATRONAT HONOROWY
Leszek Dorula – Burmistrz Miasta Zakopane
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

V. SPONSORZY I PARTNERZY
Sponsor Główny: Santander Consumer Bank
Sponsor Złoty: Nosalowy Dwór Resort & Spa
Sponsor Złoty: Fundacja Inter Cars

VI. PATRONAT MEDIALNY
Radio Plus Kraków, Tygodnik Podhalański, Tv Podhale, NowyTarg24.tv, Biegam bo lubię

VII. TERMIN, MIEJSCE, GODZINY STARTU
1. Bieg odbędzie się 4 września 2022 w Zakopanem.
2. Linia startu: Park Miejski
linia mety: Park Miejski
3. Godziny startu i mety:
Bieg na 5 km: START: godzina 9.00 ZAKOŃCZENIE: 10.00
Nordic Walking 5 km godzina: 9:00 ZAKOŃCZENIE: 10:00
4. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 kilometr.
5. Zakończenie imprez towarzyszących: godzina 13:00

VIII. TRASA, DYSTANS
1. Dystanse biegów: 5 km
2. Bieg na 5 km przebiegać będzie ulicami:

START – Park miejski – Plac Niepodległości – skręt w lewo – ul. Grunwaldzka (prawy pas jezdni) – na rondzie Droga do Białego (po około 100 m nawrotka w kierunku Makuszyńskiego – Makuszyńskiego – skręt w lewo w Piłsudskiego – skręt w lewo w Tetmajera – skręt w prawo w Grunwaldzką – skręt w prawo obiegamy Plac Niepodległości, koniec pierwszej pętli – druga pętla: skręt w lewo – ul. Grunwaldzka (prawy pas jezdni) – na rondzie Droga do Białego (po około 100 m nawrotka w kierunku Makuszyńskiego – Makuszyńskiego – skręt w lewo w Piłsudskiego – skręt w lewo w Tetmajera – skręt w prawo w Grunwaldzką – skręt w prawo – Plac Niepodległości – Park miejski – META

IX. LIMIT I POMIAR CZASU
1. Łączna liczba Uczestników ograniczona jest do 990 osób.
2. Limit czasu na pokonanie 5 km wynosi 1 godzinę.
3. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.
4. Punkty pomiaru czasu rozmieszczone będą na starcie, trasie i mecie. Ominięcie któregokolwiek punktu kontroli pomiaru czasu spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

X. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszeń można dokonywać od dnia 1 kwietnia 2022 do 26 sierpnia 2022 drogą elektroniczną na dedykowanej stronie internetowej bieg.oddychaj.pl
2. Przy zgłoszeniu osób biorących udział w zawodach na wózkach, należy skontaktować się z organizatorem pod adresem bieg@oddychaj.pl w celu podania podania danych osobowych asystenta.
3. Pakiety startowe odbierać można od dnia 3 września 2022 w dniach i godzinach pracy Biura Zawodów, zgodnie z Rozdziałem XIV niniejszego regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej/zgłoszeń w momencie przekroczenia limitu ilości zgłoszonych Uczestników biegu. Pierwszeństwo udziału w biegu mają osoby, które zapisały się i uiściły wcześniej opłatę startową.

XI. ZAKUP GRUPOWYCH PAKIETÓW STARTOWYCH
1. Istnieje możliwość zakupu grupowych pakietów startowych dla większej ilości Uczestników przy jednorazowej opłacie za wszystkie pakiety.
2. Osoba nabywająca pakiety grupowe zobowiązana jest do rejestracji swojego udziału w biegu, podając wszystkie potrzebne w zgłoszeniu dane uczestnika biegu, a także zaakceptowania aktualnie obowiązującego regulaminu biegu.
3. W celu realizacji zakupu kolejnych pakietów startowych, osoba nabywająca te pakiety podaje wyłącznie imię, rok urodzenia oraz rozmiar koszulki.
4. Po opłaceniu grupowych pakietów, na podany w zgłoszeniu adres e-mail zostaną wysłane numery startowe wraz pinem, który jest niezbędny do uzupełnienia danych przez kolejnych uczestników zgłoszonych w ramach grupowych pakietów.
5. Każdy kolejny Uczestnik biegu w celu wzięcia udziału w wydarzeniu musi uzupełnić swoje dane najpóźniej do 10 sierpnia 2022.
6. Tylko poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego biegu przez każdego z uczestników grupowych pakietów startowych umożliwi ich uczestnictwo w starcie biegu.

XII. UCZESTNICTWO
1. W biegu na 5 km i nordic walking nie obowiązuje limit wiekowy.
2. Wszyscy zawodnicy odbierający pakiet startowy są zobowiązani do złożenia deklaracji uczestnictwa w Biurze Zawodów.
3. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, ze stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach, oraz że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do zawodów będzie złożenie podpisu na deklaracji uczestnictwa.
5. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do okazania pozwolenia na udział w biegu od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem. Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z dowodem osobistym, w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów oraz wypełnienie wszelkich niezbędnych dokumentów, tj deklaracji uczestnictwa i pozwolenia na udział w biegu. Niedopełnienie powyższych obowiązków skutkować będzie brakiem możliwości odbioru pakietu startowego i udziału w zawodach. Opłata startowa w takiej sytuacji nie będzie zwracana.
6. Dla osób zapisanych do biegu (z opłaconym pakietem startowym) w terminie do 10 sierpnia 2022, organizator zobowiązuje się zapewnić koszulkę zgodnie ze zgłoszonym rozmiarem. Po tym dniu organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki. Zadeklarowany rozmiar koszulki nie podlega wymianie. Rozmiar koszulki można zweryfikować na stronie producenta.
7. W pakiecie startowym uczestnicy otrzymują numer startowy z chipem elektronicznym, agrafki do jego przypięcia i pamiątkową koszulkę techniczną, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal i poczęstunek.
8. Zawodnicy zobowiązani są do udziału w biegu w otrzymanej od organizatora koszulce okolicznościowej. Zawodnicy w koszulkach innych niż otrzymane w pakiecie startowym mogą zostać wykluczeni z biegu, a ich wynik nie zostanie uwzględniony w kwalifikacji końcowej.
9. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona.
10. Zawodnicy zobowiązani są poruszać się prawą stroną jezdni.
11. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych, wózkach bez asystenta oraz ze zwierzętami.
12. W dniu biegu zostaną zorganizowane szatnie i przebieralnie dla uczestników zawodów, które znajdować się będą przy Biurze Zawodów.
13. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW. Uczestnik zawodów powinien ubezpieczyć się we własnym zakresie i posiadać podstawowe ubezpieczenie zdrowotne.

XIII. OPŁATY
CAŁKOWITY DOCHÓD UZYSKANY W RAMACH ORGANIZACJI BIEGU ZOSTANIE PRZEZNACZONY CELE STATUTOWE POLSKIEGO TOWARZYSTWA WALKI Z MUKOWISCYDOZĄ.

1. Opłata startowa za udział w biegu wynosi odpowiednio
– bieg i marsz nordic walking na 5 km
a) dla osób dorosłych – 75 zł
b) dla dzieci i młodzieży do lat 17 włącznie – 55 zł
c) dla osób chorych na mukowiscydozę – 55 zł

Podane kwoty za pakiety startowe są cenami minimalnymi. Zawodnik biorący udział w biegu ma możliwość dodatkowego wsparcia chorych na mukowiscydozę poprzez dowolne powiększenie wpłacanej kwoty.

2. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która zapisała się przez stronę zapisów online i wniosła odpowiednią opłatę startową.
3. W miarę wolnych miejsc zgłoszenia do biegu można dokonać również bezpośrednio w Biurze Zawodów w dniu 3 września 2022 w godzinach: 14:00-19:00. Opłata startowa uiszczana w Biurze Zawodów wynosi 100 zł.
4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
5. Opłacenie startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
6. Istnieje możliwość odbioru pakietów przez osoby upoważnione. W takim przypadku osoba odbierająca powinna posiadać upoważnienie podpisane przez Uczestnika biegu.
7. Osoby zgłaszające się do udziału w biegu w Biurze Zawodów mogą odebrać pakiet startowy wyłącznie na podstawie dowodu uiszczenia opłaty startowej.

XIV. FAKTURY VAT
1. Faktura VAT za opłatę startową wystawiona zostanie wyłącznie dla tych zawodników, którzy prześlą taką informację wraz z danymi na adres e-mail: bieg@oddychaj.pl
2. Faktura VAT za opłatę startową w Biurze Zawodów będzie wysyłana na żądanie.

XV. BIURO ZAWODÓW
1. Biuro zawodów mieścić się będzie w budynku Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem, ul. Partyzantów 1/5 i czynne będzie:
w dniu 3 września, w godzinach 14.00 – 19.00 w dniu 4 września, w godzinach 7.00 – 8.15 (po tej godzinie pakiety nie będą wydawane).
2. Dla uczestników biegu przygotowany będzie depozyt i szatnia. Będą one czynne w dniu zawodów w godzinach od 7:00 do 11:30.

XVI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy i klasyfikacji zawodników.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie jego wizerunku bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów lub nagrań dźwiękowych z przebiegu biegu w serwisach internetowych Organizatora i Sponsorów (media społecznościowe, tj. Facebook, Instagram oraz www) w celach promocyjnych oraz informacyjnych w związku z organizacją 7. Biegu po Oddech, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Uczestnik przesyłając zdjęcia oraz materiały filmowe do Organizatora tym samym wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie jego wizerunku bez ograniczeń terytorialnych i czasowych przez Organizatora i sponsorów w związku z organizacją 7. Biegu po Oddech.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.
6. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie www.bieg.oddychaj.pl/rodo

XVII. KLASYFIKACJA I NAGRODY

1. Bieg na 5 km

Kategoria Open Kobiety / Mężczyźni
1 miejsce – medal, dyplom, nagroda rzeczowa o wartości 1000 zł
2 miejsce- medal, dyplom, nagroda rzeczowa o wartości 600 zł
3 miejsce – medal, dyplom, nagroda rzeczowa o wartości 400 zł

w kategoriach wiekowych
1 miejsce – medal
2 miejsce – medal
3 miejsce – medal

Nazwa kategorii Płeć Przedział wiekowy Lata urodzeń
U7 Dz/Ch 6-7 lat 2015-2016
U9 Dz/Ch 8-9 lat 2013-2014
U11 Dz/Ch 10-11 lat 2011-2012
U14 Dz/Ch 12-14 lat 2008-2010
U17 Dz/Ch 15-17 lat 2005-2007
U29 K/M 18-29 lat 1993-2004
U39 K/M 30-39 lat 1983-1992
U49 K/M 40-49 lat 1973-1982
U59 K/M 50-59 lat 1963-1972
U69 K/M 60-69 lat 1953-1962
U70+ K/M 70 lat i powyżej Osoby urodzone w roku 1952 i starsze

 

2. Nordic Walking 5 km – klasyfikacja

Kategoria Open Kobiety / Mężczyźni
1 miejsce – medal
2 miejsce – medal
3 miejsce – medal

3. Osoby chore na mukowiscydozę zostaną sklasyfikowane w dodatkowej kategorii PTWM.
4. Organizator uhonoruje najstarszego i najmłodszego uczestnika biegu.
5. Nagrody w kategorii open i w kategoriach wiekowych nie kumulują się.

XII. UWAGI KOŃCOWE
1. Kontakt do organizatora tel. 536 210 250, e-mail: bieg@oddychaj.pl
2. Nie dopuszcza się startu zawodników ze zwierzętami oraz wózków bez asystenta.
3. Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną na czas trwania zawodów.
4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu związany jest z wysiłkiem fizycznym, zwiększa się ryzyko wypadku i urazowości organizmu możliwe są również szkody i straty majątkowe oraz inne niemożliwe do przewidzenia ryzykowne czynniki i ich skutki.
5. Uczestnik podpisując oświadczenia o znajomości regulaminów i braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu, rozważył i ocenił własne możliwości, zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu oraz startuje w nim dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
6. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
7. Komisję sędziowską powołuje Organizator.
8. Koszty związane z organizacją zawodów pokrywa Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą. Pozostałe koszty pokrywają zawodnicy lub jednostki delegujące.
9. Nagrody dla zwycięzców mogą być odebrane tylko w trakcie dekoracji. Nagrody nie będą wydawane innym osobom ani wysyłane pocztą.
10. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej biegu.
11. Ostateczne decyzje związane z organizacją biegu w Zakopanem będą uzależnione od panujących w tym czasie obostrzeń mających na celu powstrzymanie pandemii COVID-19.
12. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.

XIII. ZAPISY ZWIĄZANE Z COVID-19
W związku z obostrzeniami sanitarnymi, które będą obowiązywały w terminie Biegu Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania dodatkowych zmian w Regulaminie Zawodów nawet po rozpoczęciu zapisów jeśli takie zmiany będą uzasadnione.

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • nieorganizowania dodatkowych wydarzeń,
 • zmiany godzin startu, miejsca startu i mety
 • podziału uczestników na mniejsze grupy,
 • wprowadzania nowych wytycznych sanitarnych,
 • zmiany formuły biegu, jeżeli obowiązujące obostrzenia uniemożliwią organizację Biegu w zakładanej w regulaminie formule.
 • W przypadku odwołania Biegu z powodu pandemii do 10 czerwca 2022 opłaty startowe zostaną (do wyboru przez uczestnika):
  • zwrócone
  • przeksięgowane na 7 Wirtualny Bieg po Oddech przy dopłacie do wysyłki pakietu w kwocie 13,50 zł na konto Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą (nr konta: 39 1020 3466 000 9602 0100 9414)
  • wysłane do uczestnika przy dopłacie do wysyłki w kwocie 13,50 zł na konto Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą (nr konta: 39 1020 3466 000 9602 0100 9414) bez rejestracji na 7 wirtualny Bieg po Oddech.
 • W przypadku odwołania biegu po 10 czerwca 2022 z powodu pandemii opłaty startowe zostaną (do wyboru przez uczestnika):
  • przeksięgowane na 7 Wirtualny Bieg po Oddech przy dopłacie do wysyłki pakietu w kwocie 13,50 zł na konto Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą (nr konta: 39 1020 3466 000 9602 0100 9414)
  • wysłane do uczestnika przy dopłacie do wysyłki w kwocie 13,50 zł na konto Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą (nr konta: 39 1020 3466 000 9602 0100 9414) bez rejestracji na 7 wirtualny Bieg po Oddech.

Uczestnik poinformuje Organizatora o swojej decyzji za pośrednictwem poczty mailowej pod adresem bieg@oddychaj.pl w terminie dwóch tygodni od powiadomienia Uczestnika o odwołaniu biegu. Brak odpowiedzi w ww. terminie będzie oznaczał rezygnację z opłaconego pakietu, natomiast uiszczona opłata, po odliczeniu kosztów organizacyjnych, będzie stanowiła wsparcie na cele statutowe Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą

 • Każdy z Uczestników Biegu zobowiązany jest do stosowania się do wytycznych Organizatora w związku z pandemią koronawirusa covid-19.
 • Wytyczne zostaną przedstawione w osobnym dokumencie i będą dostępne na stronie www.
 • Niestosowanie się do wytycznych sanitarnych uniemożliwia start zawodnika w Biegu.