9. Bieg po Oddech

Regulamin

Regulamin 9. Biegu po Oddech

I. Cel zawodów

 1. Budowanie świadomości społecznej mukowiscydozy.
 2. Budowanie świadomości chorych na mukowiscydozę oraz członków ich rodzin i najbliższego otoczenia odnośnie roli aktywności fizycznej, w tym biegania, w codziennej fizjoterapii chorych na mukowiscydozę, oraz jej wpływie na jakość i długość ich życia.
 3. Przełamywanie barier i integracja społeczna osób niepełnosprawnych chorych na mukowiscydozę.
 4. Pozyskanie środków na cele statutowe Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą,
 5. Promocja miasta Zakopane.

II. Organizator

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

III. Współorganizator

Urząd Miasta Zakopane
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakopanem

IV. Patronat honorowy

Justyna Kowalczyk – Tekieli
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Starosta Tatrzański – Piotr Bąk
Burmistrz Miasta Zakopane

V. Sponsorzy i partnerzy

Sponsor Główny: Santander Consumer Bank
Sponsor Złoty: Nosalowy Dwór Resort & Spa
Sponsor Złoty: VERTEX Pharmaceuticals
Sponsor Brązowy: Fundacja INTER CARS
Sponsor Brązowy: Skarbiec TFI
Sponsor Brązowy: Kryjówki.pl

VI. Patronat medialny

Medonet
TVP3 Kraków
Radio Plus Podhale
Tygodnik Podhalański
Festiwal Biegów

VII. Termin, miejsce, godziny startu

 1. Bieg odbędzie się 1 września 2024 w Zakopanem.
 2. Linia startu: Park Miejski
  linia mety: Park Miejski
 3. Godziny startu i mety:
  Bieg na 5 km: START: godzina 10.00 ZAKOŃCZENIE: 11.00
  Spacer w stylu Nordic Walking 5 km godzina: 10:00 ZAKOŃCZENIE: 11:00
 4. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi co 1 kilometr.
 5. Zakończenie imprez towarzyszących: godzina 14:00

VIII. Trasa, dystans

 1. Dystanse biegów: 5 km
 2. Bieg na 5 km przebiegać będzie ulicami: Park Miejski – Plac Niepodległości – Grunwaldzka- Kornela Makuszyńskiego – Józefa Piłsudskiego – Bronisława Czecha – Stefana Żeromskiego – Sabały – Piłsudskiego – Kornela Makuszyńskiego – Grunwaldzka – Plac Niepodległości- Park Miejski.

IX. Limit i pomiar czasu

 1. Łączna liczba Uczestników ograniczona jest do 990 osób.
 2. Limit czasu na pokonanie 5 km wynosi 1 godzinę.
 3. Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy. 
 4. Punkty pomiaru czasu rozmieszczone będą na starcie, trasie i mecie. Ominięcie któregokolwiek punktu kontroli pomiaru czasu spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

X. Zgłoszenia

 1. Zgłoszeń można dokonywać od dnia 1 kwietnia 2023 do 23 sierpnia 2024 drogą elektroniczną na dedykowanej stronie internetowej www.bieg.oddychaj.pl
 2. Przy zgłoszeniu osób biorących udział w zawodach na wózkach, należy skontaktować się z organizatorem pod adresem bieg@oddychaj.pl w celu podania danych osobowych asystenta.
 3. Pakiety startowe odbierać można od dnia 31 sierpnia 2024 w dniach i godzinach pracy Biura Zawodów, zgodnie z Rozdziałem XIV niniejszego regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej / zgłoszeń w momencie przekroczenia limitu ilości zgłoszonych Uczestników biegu. Pierwszeństwo udziału w biegu mają osoby, które zapisały się i uiściły wcześniej opłatę startową. 

XI. Zakup grupowych pakietów startowych

 1. Istnieje możliwość zakupu grupowych pakietów startowych dla większej ilości Uczestników przy jednorazowej opłacie za wszystkie pakiety.
 2. Osoba nabywająca pakiety grupowe zobowiązana jest do rejestracji swojego udziału w biegu, podając wszystkie potrzebne w zgłoszeniu dane uczestnika biegu, a także zaakceptowania aktualnie obowiązującego regulaminu biegu.
 3. W celu realizacji zakupu kolejnych pakietów startowych, osoba nabywająca te pakiety podaje wyłącznie imię, rok urodzenia oraz rozmiar koszulki.
 4. Po opłaceniu grupowych pakietów, na podany w zgłoszeniu adres e-mail zostaną wysłane numery startowe wraz pinem, który jest niezbędny do uzupełnienia danych przez kolejnych uczestników zgłoszonych w ramach grupowych pakietów.
 5. Każdy kolejny Uczestnik biegu w celu wzięcia udziału w wydarzeniu musi uzupełnić swoje dane najpóźniej do 23 sierpnia 2024.
 6. Tylko poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego biegu przez każdego z uczestników grupowych pakietów startowych umożliwi ich uczestnictwo w starcie biegu.

XII. Uczestnictwo

 1. W biegu na 5 km i nordic walking nie obowiązuje limit wiekowy.
 2. Wszyscy zawodnicy odbierający pakiet startowy są zobowiązani do złożenia deklaracji uczestnictwa w Biurze Zawodów.
 3. Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, ze stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zawodach, oraz że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 4. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do zawodów będzie złożenie podpisu na deklaracji uczestnictwa.
 5. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do okazania pozwolenia na udział w biegu od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem. Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego wraz z dowodem osobistym, w momencie weryfikacji zawodnika w Biurze Zawodów oraz wypełnienie wszelkich niezbędnych dokumentów, tj deklaracji uczestnictwa i pozwolenia na udział w biegu. Niedopełnienie powyższych obowiązków skutkować będzie brakiem możliwości odbioru pakietu startowego i udziału w zawodach. Opłata startowa w takiej sytuacji nie będzie zwracana.
 6. Dla osób zapisanych do biegu (z opłaconym pakietem startowym) w terminie do 10 sierpnia 2023, organizator zobowiązuje się zapewnić koszulkę zgodnie ze zgłoszonym rozmiarem. Po tym dniu organizator nie gwarantuje otrzymania koszulki. Zadeklarowany rozmiar koszulki nie podlega wymianie. Rozmiar koszulki można zweryfikować na stronie producenta.
 7. W pakiecie startowym uczestnicy otrzymują numer startowy z chipem elektronicznym, agrafki do jego przypięcia i pamiątkową koszulkę techniczną, a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal i poczęstunek.
 8. Zawodnicy zobowiązani są do udziału w biegu w otrzymanej od organizatora koszulce okolicznościowej.
 9. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości bądź jego modyfikacja jest zabroniona.
 10. Zawodnicy zobowiązani są poruszać się prawą stroną jezdni.
 11. Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych, wózkach bez asystenta oraz ze zwierzętami.
 12. W dniu biegu zostaną zorganizowane szatnie i przebieralnie dla uczestników zawodów, które znajdować się będą przy Biurze Zawodów.
 13. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW. Uczestnik zawodów powinien ubezpieczyć się we własnym zakresie i posiadać podstawowe ubezpieczenie zdrowotne.

XIII. Opłaty

Całkowity dochód uzyskany w ramach organizacji biegu zostanie przeznaczony cele statutowe polskiego towarzystwa walki z mukowiscydozą.

 1. Opłata startowa za udział w biegu wynosi odpowiednio
 • bieg i spacer rekreacyjny nordic walking na 5 km
  a) dla osób dorosłych – 99 zł
  b) dla dzieci i młodzieży do lat 17 włącznie – 75 zł (pakiet z koszulką); 35 zł (pakiet bez koszulki)
  c) dla osób chorych na mukowiscydozę – 75 zł

Podane kwoty za pakiety startowe są cenami minimalnymi. Zawodnik biorący udział w biegu ma możliwość dodatkowego wsparcia chorych na mukowiscydozę poprzez dowolne powiększenie wpłacanej kwoty.

 1. Za osobę zgłoszoną uważa się osobę, która zapisała się przez stronę zapisów online i wniosła odpowiednią opłatę startową.
 2. W miarę wolnych miejsc zgłoszenia do biegu można dokonać również bezpośrednio w Biurze Zawodów w dniu 31 sierpnia 2024 w godzinach: 14:00-19:00 i 1 września 2024 w godzinach: 7:00-9:00. Opłata startowa uiszczana w Biurze Zawodów wynosi 150 zł.
 3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 4. Opłacenie startowego oraz pobranie numeru jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. Istnieje możliwość odbioru pakietów przez osoby upoważnione. W takim przypadku osoba odbierająca powinna posiadać upoważnienie podpisane przez Uczestnika biegu.
 6. Osoby zgłaszające się do udziału w biegu w Biurze Zawodów mogą odebrać pakiet startowy wyłącznie na podstawie dowodu uiszczenia opłaty startowej.

XIV. Faktury VAT

 1. Faktura VAT za opłatę startową wystawiona zostanie wyłącznie dla tych zawodników, którzy prześlą taką informację wraz z danymi na adres e-mail: bieg@oddychaj.pl
 2. Faktura VAT za opłatę startową w Biurze Zawodów będzie wysyłana na żądanie.

XV. Biuro zawodów

 1. Biuro zawodów mieścić się będzie w budynku Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych im. Władysława Zamoyskiego w Zakopanem, ul. Partyzantów 1/5 i czynne będzie:
  w dniu 31 sierpnia, w godzinach 14.00 – 19.00 w dniu 1 września, w godzinach 7.00 – 9.00 (po tej godzinie pakiety nie będą wydawane).
 2. Dla uczestników biegu przygotowany będzie depozyt i szatnia. Będą one czynne w dniu zawodów w godzinach od 9:00 do 11:30.

XVI. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy i klasyfikacji zawodników.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie jego wizerunku bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów lub nagrań dźwiękowych z przebiegu biegu w serwisach internetowych Organizatora i Sponsorów (media społecznościowe, tj. Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube oraz www) w celach promocyjnych oraz informacyjnych w związku z organizacją 9. Biegu po Oddech oraz kolejnych edycji biegu, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Uczestnik przesyłając zdjęcia oraz materiały filmowe do Organizatora tym samym wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie jego wizerunku bez ograniczeń terytorialnych i czasowych przez Organizatora i sponsorów w związku z organizacją 9. Biegu po Oddech oraz kolejnych edycji biegu..
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.
 6. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie www.bieg.ptwm.org.pl/rodo

XVII. Klasyfikacja i nagrody

I. Bieg na 5 km

Kategoria Open Kobiety / Mężczyźni
1 miejsce – medal, dyplom, nagroda rzeczowa o wartości 1000 zł
2 miejsce- medal, dyplom, nagroda rzeczowa o wartości 600 zł
3 miejsce – medal, dyplom, nagroda rzeczowa o wartości 400 zł

W kategoriach wiekowych
1 miejsce – medal
2 miejsce – medal
3 miejsce – medal

Nazwa kategoriiPłećPrzedział wiekowyLata urodzeń
U7Dz/Ch6-7 lat2017-2018
U9Dz/Ch8-9 lat2015-2016
U11Dz/Ch10-11 lat2013-2014
U14Dz/Ch12-14 lat2010-2012
U17Dz/Ch15-17 lat2007-2009
U29K/M18-29 lat1995-2006
U39K/M30-39 lat1985-1994
U49K/M40-49 lat1975-1984
U59K/M50-59 lat1965-1974
U69K/M60-69 lat1955-1964
U70+K/M70 lat i powyżejOsoby urodzone w roku 1954 i starsze

II. Spacer rekreacyjny w stylu Nordic Walking 5 km – klasyfikacja

Kategoria Open Kobiety / Mężczyźni
1 miejsce – medal
2 miejsce – medal
3 miejsce – medal

Osoby chore na mukowiscydozę zostaną sklasyfikowane w dodatkowej kategorii PTWM.

Organizator uhonoruje najstarszego i najmłodszego uczestnika biegu.

Nagrody w kategorii open i w kategoriach wiekowych nie kumulują się.

XII. Uwagi końcowe

 1. Kontakt do organizatora Aneta Mazgaj tel. 536 210 250, e-mail: bieg@oddychaj.pl
 2. Nie dopuszcza się startu zawodników ze zwierzętami oraz wózków bez asystenta.
 3. Organizator zapewnia Uczestnikom opiekę medyczną na czas trwania zawodów.
 4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu związany jest z wysiłkiem fizycznym, zwiększa się ryzyko wypadku i urazowości organizmu możliwe są również szkody i straty majątkowe oraz inne niemożliwe do przewidzenia ryzykowne czynniki i ich skutki.
 5. Uczestnik podpisując oświadczenia o znajomości regulaminów i braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu, rozważył i ocenił własne możliwości, zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu oraz startuje w nim dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 6. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
 7. Komisję sędziowską powołuje Organizator.
 8. Koszty związane z organizacją zawodów pokrywa Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą. Pozostałe koszty pokrywają zawodnicy lub jednostki delegujące.
 9. Nagrody dla zwycięzców mogą być odebrane tylko w trakcie dekoracji. Nagrody nie będą wydawane innym osobom ani wysyłane pocztą.
 10. Wyniki zawodów zostaną umieszczone na stronie internetowej biegu.
 11. Ostateczne decyzje związane z organizacją biegu w Zakopanem będą uzależnione od panujących w tym czasie obostrzeń mających na celu powstrzymanie pandemii COVID-19.
 12. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.

Sponsor Główny: Santander Consumer Bank
Sponsor Złoty: Nosalowy Dwór Resort & Spa
Sponsor Złoty: VERTEX Pharmaceuticals
Sponsor Brązowy: Fundacja INTER CARS
Sponsor Brązowy: Skarbiec TFI
Sponsor Brązowy: Kryjówki.pl

I. Organizator

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

II. Cel wydarzenia

 1. Budowanie świadomości społecznej mukowiscydozy;
 2. Budowanie świadomości chorych na mukowiscydozę oraz członków ich rodzin i najbliższego otoczenia odnośnie roli aktywności fizycznej, w tym biegania, w codziennej fizjoterapii chorych na mukowiscydozę, oraz jej wpływie na jakość i długość ich życia;
 3. Pozyskanie środków na realizację celów statutowych Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą.

III. Termin i miejsce

 1. Bieg ze względu na swoją formułę będzie realizowany przez uczestników w dowolnym miejscu na świecie na dystansie minimum 5 km.
 2. Bieg można zrealizować w terminie od 1 kwietnia 2024 do 30 września 2024 r. włącznie.

IV. Zasady biegu i limit czasu

 1. Bieg należy pokonać na dystansie minimum 5 km w dowolnym w dniu w terminie od 1 kwietnia 2024 do 30 września 2024. Należy go pokonać ciesząc się otoczeniem.
 2. Zachęcamy do pokonania tego dystansu biegiem, marszobiegiem, marszem, spacerem lub nordic walking. Podczas zapisu na bieg należy wybrać rodzaj: bieg lub spacer w stylu nordic walking.
 3. Bieg można pokonać pojedynczo lub z członkiem rodziny, przyjacielem, znajomymi.
 4. Bieg można pokonać także na bieżni mechanicznej.

V. Zgłoszenia i warunki uczestnictwa

 1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą od 1 kwietnia 2024 do 30 września 2024 godz. 23:59
 2. Nie obowiązuje żaden limit zgłoszeń.
 3. Zgłoszeń dokonuje się poprzez rejestrację na stronie: www.bieg.ptwm.org.pl/zapisy
 4. W biegu mogą brać udział osoby pełnoletnie, które wniosły opłatę startową.
 5. Dzieci i młodzież mogą startować pod opieką osób dorosłych.
 6. Zgłoszenia oraz opłaty osób niepełnoletnich mogą być realizowane tylko przez ich opiekunów.
 7. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za uczestnictwo swoich podopiecznych i za ich bezpieczeństwo podczas biegu.

VI. Pomiar czasu i dystansu, potwierdzenia biegu

 1. Każdy uczestnik dokonuje pomiaru dowolnym urządzeniem wyposażonym w GPS. Może to być aplikacja mobilna w telefonie lub zegarek sportowy. Ważne, aby była możliwość przesłania zdjęcia/zrzutu ekranu pokazującego bieg.
 2. Po ukończeniu biegu uczestnik uzupełnia swój wynik klikając w link, który otrzymał w mailu potwierdzającym zgłoszenie na bieg. Zgłoszenie wymaga wpisania uzyskanego czasu oraz dołączenia zdjęcia lub zrzutu ekranu pokazującego pokonaną trasę wraz z widocznym dystansem i czasem. Na zdjęciu/zrzucie ekranu musi widnieć czas i dystans. Bieg poniżej 5 km nie będzie brany pod uwagę w wynikach. Przesłany wynik może być zweryfikowany pod względem prawdziwości jego wykonania.
 3. W szczególnych przypadkach, gdy uczestnik nie ma zegarka z GPS albo aplikacji, może wysłać zdjęcie zegarka/krokomierza lub zdjęcie ekranu z bieżni potwierdzające wykonanie biegu.
 4. Opłata startowa nie podlega zwrotowi na rzecz uczestników, którzy zapisali się na bieg w trybie określonym w pkt 5.1 oraz 5.3. a nie ukończyli biegu lub nie dopełnili obowiązku wysłania swojego wyniku zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 6.2. W takich przypadkach opłata startowa będzie w całości stanowić przychód organizatora i zostanie w całości przeznaczona na realizację celów statutowych, o których mowa w pkt 2.3 regulaminu.

VII. Klasyfikacja

 1. Na stronie internetowej www.bieg.oddychaj.pl będą zamieszczane rezultaty wszystkich Uczestników biegu. Wyniki będą zamieszczane systematycznie.
  • Kategoria Open biegu Kobiety / Mężczyźni
   1 miejsce
   2 miejsce
   3 miejsce
  • Kategoria Open spacer w stylu Nordic walking Kobiety / Mężczyźni
   1 miejsce
   2 miejsce
   3 miejsce
 2. Każdy potwierdzony opłatą uczestnik biegu otrzyma wybrany przez siebie pakiet, który zostanie wysłany w ciągu miesiąca od daty rejestracji potwierdzonej opłatą startową. W przypadku opóźnień w produkcji koszulek, medali czas ten może ulec wydłużeniu, o czym uczestnik zostanie poinformowany mailowo.
 3. Pakiet startowy można odebrać osobiście w biurze Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą w Rabce Zdroju po wcześniejszym uzgodnieniu.
  • W celu uzgodnienia osobistego odbioru pakietu w biurze PTWM w Rabce Zdroju należy skontaktować się pod adresem bieg@oddychaj.pl

VIII. Opłata startowa

 1. Organizator przewidział dwa rodzaje pakietów startowych. Opłata startowa za udział w biegu wynosi:
  1. PAKIET STANDARD zawiera medal pamiątkowy: 35 zł + koszt wysyłki na terenie Polski 9,60 zł, do krajów UE: 15 zł
  2. PAKIET PREMIUM zawiera koszulkę techniczną oraz medal pamiątkowy: 75 zł + koszt wysyłki kurierem 15 zł na terenie Polski, do krajów UE – 69 zł.
  3. PAKIET PREMIUM KIDS dla dzieci do 17-tego roku życia (medal+ koszulka): 65 zł+ koszt wysyłki kurierem 15 zł
  4. PAKIET PREMIUM PTWM dla podopiecznych PTWM – 65 zł+ koszt wysyłki kurierem 15 zł
  5. Przy zakupie do pięciu pakietów w jednej przesyłce całkowity koszt wysyłki na terenie Polski wynosi 15 zł. Dotyczy to zarówno wysyłki pakietów Standard, jak również Premium.
  6. PAKIET STANDARD dla szkolnych grup liczących powyżej 30 osób – 15 zł/szt. + 1 koszt wysyłki kurierem na adres szkoły – 15 zł.
  7. Podane kwoty za pakiety startowe są cenami minimalnymi. Zawodnik biorący udział w biegu ma możliwość dodatkowego wsparcia chorych na mukowiscydozę poprzez dowolne powiększenie wpłacanej kwoty.
 2. Opłatę należy uiścić poprzez przelew elektroniczny przelewy24.pl.

IX. Zakup grupowych pakietów startowych

 1. Istnieje możliwość zakupienia do 5 pakietów z wysyłką pod jeden wskazany w zgłoszeniu adres przy jednorazowej opłacie za wszystkie pakiety.
 2. W celu realizacji zakupu pakietów grupowych osoba nabywająca pakiety musi zarejestrować swój udział podając wszystkie potrzebne w zgłoszeniu dane wraz z adresem na który mają zostać wysłane wszystkie zakupione przez nią pakiety.
 3. Po opłaceniu pakietów grupowych, numery startowe zawodników będą gotowe do pobrania z poziomu linku umieszczonego w mailu potwierdzającego zapis na bieg. Po zakończeniu zawodów z tego miejsca będzie również do pobrania dyplom potwierdzający udział w biegu dla każdego uczestnika.
 4. Zakupione pakiety grupowe zostaną wysłane w jednej przesyłce na adres podany w zgłoszeniu przez osobę kupującą wszystkie pakiety.

X. Numer startowy

 1. Po zatwierdzeniu płatności każdy uczestnik otrzyma w mailu link do pobrania numeru startowego do wydruku.
 2. Bieg z numerem startowym nie jest obowiązkowy.

XI. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy i klasyfikacji zawodników.
 2. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie jego wizerunku bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów lub nagrań dźwiękowych z przebiegu biegu w serwisach internetowych Organizatora i Sponsorów (media społecznościowe, tj. Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube oraz www) w celach promocyjnych oraz informacyjnych w związku z organizacją 9. Wirtualnego Biegu po Oddech oraz kolejnych edycji biegu, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Uczestnik przesyłając zdjęcia oraz materiały filmowe do Organizatora tym samym wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie jego wizerunku bez ograniczeń terytorialnych i czasowych przez Organizatora i sponsorów w związku z organizacją 9. Wirtualnego Biegu po Oddech oraz kolejnych edycji biegu.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach.
 6. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie www.bieg.ptwm.org.pl/rodo

XII. Postanowienia końcowe

 1. Kontakt do organizatora: Aneta Mazgaj tel. 536 210 250, e-mail: bieg@oddychaj.pl
 2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu związany jest z wysiłkiem fizycznym, zwiększa się ryzyko wypadku i urazowości organizmu możliwe są również szkody i straty majątkowe oraz inne niemożliwe do przewidzenia ryzykowne czynniki i ich skutki.
 3. Uczestnik podpisując oświadczenia o znajomości regulaminów i braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu, rozważył i ocenił własne możliwości, zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu oraz startuje w nim dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie, w szczególności w zakresie godziny startu, miejsca startu i mety, formuły biegu.
 5. Wniesiona opłata za bieg nie podlega zwrotowi. 
 6. We wszystkich sprawach nieujętych Regulaminem decyduje Organizator Biegu, któremu przysługuje wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu.

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pn. „Mój Bieg po Oddech”, zwanym dalej „Konkursem”, jest Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą z siedzibą w Rabce Zdroju, ul. prof. Jana Rudnika 3b, 34-700 Rabka Zdrój, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000064892, REGON: 001280740, NIP: 7350027693, zwane dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 227).
 3. Udział w Konkursie może wziąć wyłącznie osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyła osiemnaście lat oraz spełnia wymóg, o którym mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu, zwana dalej „Uczestnikiem”. W przypadku artykułu napisanego przez osobę niepełnoletnią odpowiedzialność za udział w konkursie ponosi rodzic/opiekun prawny.
 4. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu.
 6. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach Konkursu Uczestnik, który spełni wymogi przewidziane Regulaminem, ma możliwość otrzymania Nagrody przewidzianej w Regulaminie.
 7. Konkurs trwa od 1.04.2024 r. (od momentu rozpoczęcia rejestracji online zapisów na 9. Bieg po Oddech w Zakopanem oraz 9. Wirtualny Bieg po Oddech) do 30.09.2024 r. do g. 23:59.
 8. Informacje związane z Konkursem przekazywane będą za pośrednictwem mediów społecznościowych PTWM i Biegu po Oddech – portalu społecznościowego Facebook, profilu Instagram, strony www.bieg.oddychaj.pl.
 9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany, a Organizator w pełni zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności związanej z niniejszym konkursem, w tym w szczególności z odpowiedzialności względem jego uczestników.

§ 2.

Celami konkursu są:

 1. Zachęcenie wszystkich uczestników 9. Biegu po Oddech w Zakopanem oraz 9. wirtualnego Biegu po Oddech do podzielenia się swoimi przeżyciami podczas przygotowania do startu w biegu oraz samego startu;
 2. Przedstawienie swojej historii na tle Biegu po Oddech.

§ 3.

Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Przystępując do Konkursu, Uczestnik akceptuje zawarte w nim zasady.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczestników 9. Biegu po Oddech w Zakopanem oraz 9. Wirtualnego Biegu po Oddech, którzy posiadają indywidualny numer startowy.
 3. Zadanie konkursowe polega na napisaniu artykułu do kwartalnika MUKOWISCYDOZA pt.: „Mój Bieg po Oddech”. Artykuł wraz z podaniem numeru startowego należy przesłać na adres: bieg@oddychaj.pl do 30 września 2024 r.
 4. Teksty obraźliwe, niezwiązane z tematem, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji oraz uznane za spam (włącznie z reklamą innych produktów), niezgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego, zagrażające prawom osób trzecich, naruszające dobre obyczaje, a także dyskryminujące ze względu na niepełnosprawność, naruszające w jakikolwiek sposób godność ludzką, propagujące przemoc lub nienawiść, będą natychmiast usunięte przez Organizatora i nie będą brane pod uwagę w Konkursie.
 5. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza i zapewnia, że posiada zgodę na publikację zdjęcia oraz wizerunków osób zarejestrowanych na zdjęciu w serwisach internetowych Organizatora i Sponsorów 9. Biegu po Oddech w Zakopanem oraz 9. Wirtualnego Biegu po Oddech (media społecznościowe, tj. Facebook, Instagram oraz www) w celach promocyjnych oraz informacyjnych w związku z organizacją 9. Biegu po Oddech w Zakopanem oraz 9. Wirtualnego Biegu po Oddech, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Uczestnik przesyłając zdjęcie do Organizatora tym samym wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie tego zdjęcia oraz jego wizerunku, a także innych osób, których wizerunki są utrwalone na przesłanym zdjęciu, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych przez Organizatora i sponsorów w związku z organizacją 9. Biegu po Oddech w Zakopanem oraz 9. Wirtualnego Biegu po Oddech. Zgoda ta obowiązuje zarówno w przypadku niewygrania nagrody głównej w konkursie.
 6. Jeden uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz.
 7. Zwycięzcami Konkursu zostaną 3 osoby, których artykuły decyzją komisji konkursu zostaną uznane za najbardziej ciekawe.
 8. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni w dniu 10.10.2024 roku do godziny 15.00. Organizator poprosi w wiadomości prywatnej zwycięzcę o kontakt w dniu ogłoszenia wyników Konkursu.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo poproszenia Zwycięzców o podanie danych osobowych umożliwiających prawidłowy odbiór Nagrody.
 10. Organizator może wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestników naruszających postanowienia opisane w niniejszym Regulaminie. Uczestnik wykluczony z Konkursu stosownie do zapisów powyższych nie może być ponownie zgłosić swojego udziału do Konkursu. Decyzję w zakresie zgłoszenia lub wykluczenia podejmuje Organizator. 

§ 4.

Przyznawanie i wydawanie nagród

 1. Konkurs przeprowadza 3-osobowa Kapituła Konkursu powołana przez Organizatora, która czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu oraz wyłania nagrodzone artykuły. Decyzje Kapituły są ostateczne.
 2. Nagrodą dla każdego zwycięzcy w konkursie (§3.pkt7) jest voucher na zakupy w sieci sklepów Decathlon o wartości 500 zł. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień.
 3. Nagroda w Konkursie nie podlega wymianie na równowartość w gotówce, ani na nagrody innego rodzaju.
 4. Warunkiem wydania Nagrody jest podanie danych: imienia, nazwiska, adresu i numeru kontaktowego. Dokładne wytyczne zostaną wysłane do zwycięzcy w wiadomości prywatnej. Niespełnienie tego warunku oznacza zrzeczenie się prawa do Nagrody.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku braku kontaktu ze strony uczestnika do dnia 30.10.2024 r.
 6. Uczestnik traci prawo do Nagrody w przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody, ale wówczas nie podlega ona wydaniu w Konkursie. Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.
 8. Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność w przypadku niemożności podjęcia Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

§ 5.

Dane Uczestników

 1. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych w przypadku otrzymania Nagrody, w postaci imienia i nazwiska na stronie internetowej www.bieg.oddychaj.pl oraz na profilu Biegu Po Oddech na Facebooku.
 2. Przystępując do uczestnictwa w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do Konkursu dla potrzeb Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, na zasadach opisanych w Regulaminie.
 3. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego Konkursu jest Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą z siedzibą w Rabce Zdroju, ul. prof. Jana Rudnika 3b, 34-700 Rabka Zdrój. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, indeksowanie oraz opracowywanie. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w przepisach RODO.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i odbioru nagrody.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania konkursu oraz przez okres 5 lat kalendarzowych, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym odbył się konkurs.
 6. Uczestnikowi konkursu przysługuje:
  1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
  2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO;
  6. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;
  7. w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wskazane żądania mogą być wnoszone adres e-mail: iod@ptwm.org.pl lub pocztą na adres siedziby PTWM.

 1. W przypadku, gdy zdaniem Uczestnika konkursu przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy prawa, Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6.

Prawa autorskie

 1. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik potwierdza, że jest autorem wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie mogą powstać w związku z udzieleniem odpowiedzi na pytanie konkursowe, a także, iż uzyskał niezbędne zgody od osób, których wizerunki są ujęte na przesłanych zdjęciach (filmikach).
 2. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że zamieszczone przez niego utwory nie naruszają przepisów obowiązującego prawa i dobrych obyczajów, ani praw lub dóbr osobistych osób trzecich, a jego prawa majątkowe do tych utworów nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone.
 3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do artykułu stanowiącego pracę konkursową wraz z załącznikami, na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w chwili ich odebrania przez Organizatora Konkursu (który może korzystać z tych utworów w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy, w szczególności na polach obejmujących:
  1. wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Artykułu, w tym techniką drukarską,
  2. opublikowanie Artykułu w numerze 68 Czasopisma „Mukowiscydoza”,
  3. zamieszczenie Artykułu, wraz z całym numerem „Mukowiscydozy”, na stronie internetowej

Organizatora i udostępnienie go wszystkim użytkownikom Internetu.

d) zamieszczenie artykułu w bazie wiedzy PTWM na stronie www.

 1. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonania opracowań Artykułu, w tym jego streszczeń i tłumaczeń, oraz korzystania z niego i rozporządzania nim, jak też do wyrażania zgody na wykonywanie opracowań Artykułu oraz korzystania z nich i rozporządzania nimi przez inne osoby.

§ 7.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji związanej z uczestnictwem w Konkursie. Reklamację należy zgłosić w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Reklamację należy wnieść w okresie trwania Konkursu lub nie później niż w terminie 2 tygodni liczonych od dnia jego zakończenia.
 2. Reklamacje dotyczące przekazania Nagród można składać w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Uczestnika.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą.

§ 8.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jawny i dostępny na stronie www.bieg.oddychaj.pl
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, w której zgłoszenie w Konkursie wysyłane zostanie przez osoby nieuprawnione. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych, czy danych innej osoby. Wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi osoba podająca dane.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia przez Uczestników Konkursu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn nie leżących po jego stronie.
 5. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. Od Organizatora nie są zależne: funkcjonowanie sieci Internet, funkcjonowanie Serwisu Facebook, konfiguracja urządzeń przez Uczestnika Konkursu oraz ustawienia działania sieci Internet, wynikające z usług świadczonych przez dostawcę sieci Internet.
 7. W przypadku złożenia przez Uczestnika oświadczenia niezgodnego z prawdą (w szczególności w zakresie prawa do dysponowania przesyłanym zdjęciem, prawa do dysponowania wizerunkami osób utrwalonych na tym zdjęciu), Uczestnik zobowiązuje się:
  1. zwolnić Organizatora Konkursu z obowiązku zapłaty jakichkolwiek odszkodowań lub zadośćuczynień z tego tytułu;
  2. pokryć poniesione w związku z tym przez Organizatora koszty jakichkolwiek kar lub zasądzonych przez sąd obowiązków, zmierzających do usunięcia skutków naruszeń, jak w szczególności kosztów złożenia publicznego oświadczenia o odpowiedniej treści i formie,
  3. pokryć koszty poniesione w związku z tym przez Organizatora, a w szczególności koszty obsługi prawnej.
 1. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych są całkowicie dobrowolne.
 2. Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator, w zakresie, w jakim dopuszczają to obowiązujące przepisy zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 4. Zgodnie z art. 919 § 1 Kodeksu Cywilnego Organizator jest przyrzekającym nagrodę. Mając na względzie art. 919 § 3 Kodeksu Cywilnego.
 5. Organizator wskazuje, że może w każdym czasie odwołać Konkurs, ma też prawo do nierozstrzygania Konkursu albo przerwania Konkursu – z uzasadnionych przyczyn. Decyzja Organizatora w tej sprawie jest ostateczna. 
 6. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie: www.bieg.oddychaj.pl.

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu pn. „Moja drużyna w 9. wirtualnym Biegu po Oddech” dla chorych na mukowiscydozę, zwanym dalej: „Konkursem”, jest Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą z siedzibą w Rabce Zdroju, ul. prof. Jana Rudnika 3b, 34-700 Rabka Zdrój, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000064892, REGON: 001280740, NIP: 7350027693, zwane dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 227).
 3. Udział w Konkursie może wziąć wyłącznie osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyła osiemnaście lat oraz spełnia wymóg, o którym mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu, zwana dalej „Uczestnikiem”. W przypadku uczestnictwa przez osobę niepełnoletnią odpowiedzialność za udział w konkursie ponosi rodzic/opiekun prawny.
 4. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu.
 6. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach Konkursu Uczestnik, który spełni wymogi przewidziane Regulaminem, ma możliwość otrzymania Nagrody przewidzianej w Regulaminie.
 7. Konkurs trwa od 1.04.2024 r. (od momentu rozpoczęcia rejestracji online zawodników) do 30.09.2024 r. do g. 23:59.
 8. Informacje związane z Konkursem przekazywane będą za pośrednictwem mediów społecznościowych PTWM i Biegu po Oddech – portalu społecznościowego Facebook, profilu Instagram, strony www.bieg.oddychaj.pl.
 9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany, a Organizator w pełni zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności związanej z niniejszym konkursem, w tym w szczególności z odpowiedzialności względem jego uczestników.

§ 2.

Celami konkursu są:

 1. Zachęcenie chorych na mukowiscydozę do tworzenia swoich drużyn biegowych, przygotowania do startu w biegu oraz samego startu;
 2. Promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

§ 3.

Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Przystępując do Konkursu, Uczestnik akceptuje zawarte w nim zasady.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczestników Biegu po Oddech, którzy posiadają indywidualny numer startowy oraz są osobami chorymi na mukowiscydozę.
 3. Osoba chora na mukowiscydozę – jest beneficjentem Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą. W innym przypadku będzie proszona o przesłanie uzupełnionej Karty beneficjenta z zaświadczeniem o chorobie.
 4. Zadanie konkursowe polega na utworzeniu najliczniejszej drużyny (teamu), która weźmie udział w 9. wirtualnym Biegu po Oddech na rzecz konkretnego chorego na mukowiscydozę. Każdy Uczestnik teamu podczas zgłaszania do udziału w 9. wirtualnym Biegu po Oddech musi wskazać poprawną nazwę teamu (określoną przez daną drużynę) w którym biegnie i zarejestrować swoje zgłoszenie najpóźniej do 30 września 2024 r. poprzez stronę zapisów na www.bieg.oddychaj.pl. Zgłoszenie uznane jest za kompletne po dokonaniu opłaty startowej i otrzymaniu numeru startowego.
 5. Nazwy drużyn nie powinny zawierać wyłącznie imienia, powinny odznaczać się indywidualnym hasłem, nickiem umożliwiającym rozróżnienie uczestników drużyny, itp.
 6. Osoba chora na mukowiscydozę, która organizuje swoją drużynę musi przesłać informację mailową na adres: bieg@oddychaj.pl najpóźniej do 30 września 2024 r. o nazwie swojej drużyny i ilości zawodników zgłoszonych w tej drużynie. Przesłane informacje zostaną sprawdzone przez komisję konkursową, a następnie spośród najliczniejszych zostaną wyłonieni zwycięzcy.
 7. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza i zapewnia, że posiada zgodę na publikację zdjęcia oraz wizerunków osób zarejestrowanych na zdjęciu w serwisach internetowych Organizatora i Sponsorów 9. Wirtualnego Biegu po Oddech (media społecznościowe, tj. Facebook, Instagram oraz www) w celach promocyjnych oraz informacyjnych w związku z organizacją 9. Wirtualnego Biegu po Oddech, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Uczestnik przesyłając zdjęcie do Organizatora tym samym wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie tego zdjęcia oraz jego wizerunku, a także innych osób, których wizerunki są utrwalone na przesłanym zdjęciu, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych przez Organizatora i sponsorów w związku z organizacją 9. Wirtualnego Biegu po Oddech. Zgoda ta obowiązuje zarówno w przypadku niewygrania nagrody głównej w konkursie.
 8. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba chora na mukowiscydozę, której drużyna w 9. Wirtualnym Biegu po Oddech w dniu 1 października 2024 r. będzie najliczniejsza. Ponadto w przypadku otrzymania większej ilości nagród od Partnerów biegu, organizator zastrzega sobie możliwość nagrodzenia również innych chorych według liczebności drużyny.
 9. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni w dniu 4.10.2024 roku do godziny 15.00. Organizator poprosi w wiadomości prywatnej zwycięzcę o kontakt w dniu ogłoszenia wyników Konkursu.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo poproszenia Zwycięzców o podanie danych osobowych umożliwiających prawidłowy odbiór Nagrody.
 11. Organizator może wykluczyć z udziału w Konkursie Uczestników naruszających postanowienia opisane w niniejszym Regulaminie. Uczestnik wykluczony z Konkursu stosownie do zapisów powyższych nie może być ponownie zgłosić swojego udziału do Konkursu. Decyzję w zakresie zgłoszenia lub wykluczenia podejmuje Organizator. 

§ 4.

Przyznawanie i wydawanie nagród

 1. Konkurs przeprowadza 3-osobowa Kapituła Konkursu powołana przez Organizatora, która czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu oraz wyłania zwycięzców. Decyzje Kapituły są ostateczne.
 2. Nagrodą w konkursie jest voucher na pobyt weekendowy: 2 noclegi dla dwóch osób, śniadania i obiadokolacje, ważny do 30.09.2025 r.
 3. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdów dla zwycięzców w celu realizacji nagrody.
 4. Nagroda w Konkursie nie podlega wymianie na równowartość w gotówce, ani na nagrody innego rodzaju.
 5. Warunkiem wydania Nagrody jest podanie danych: imienia, nazwiska, adresu i numeru kontaktowego. Dokładne wytyczne zostaną wysłane do zwycięzcy w wiadomości prywatnej. Niespełnienie tego warunku oznacza zrzeczenie się prawa do Nagrody.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku braku kontaktu ze strony uczestnika do dnia 30.10.2024 r.
 7. Uczestnik traci prawo do Nagrody w przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
 8. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody, ale wówczas nie podlega ona wydaniu w Konkursie. Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.
 9. Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność w przypadku niemożności podjęcia Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień.

§ 5.

Dane Uczestników

 1. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych w przypadku otrzymania Nagrody, w postaci imienia i nazwiska na stronie internetowej www.bieg.oddychaj.pl oraz na profilu Biegu Po Oddech na Facebooku.
 2. Przystępując do uczestnictwa w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do Konkursu dla potrzeb Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, na zasadach opisanych w Regulaminie.
 3. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego Konkursu jest Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą z siedzibą w Rabce Zdroju, ul. prof. Jana Rudnika 3b, 34-700 Rabka Zdrój. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, indeksowanie oraz opracowywanie. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w przepisach RODO.
 4. Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym w zakresie danych osobowych można skontaktować się pisząc na adres e-mail: iod@ptwm.org.pl lub pocztą na adres siedziby PTWM.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i odbioru nagrody.
 6. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania konkursu oraz przez okres 5 lat kalendarzowych, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym odbył się konkurs.
 7. Uczestnikowi konkursu przysługuje:
  1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
  2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO;
  6. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;
  7. w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wskazane żądania mogą być wnoszone adres e-mail: iod@ptwm.org.pl lub pocztą na adres siedziby PTWM.

 1. W przypadku, gdy zdaniem Uczestnika konkursu przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy prawa, Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji związanej z uczestnictwem w Konkursie. Reklamację należy zgłosić w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Reklamację należy wnieść w okresie trwania Konkursu lub nie później niż w terminie 2 tygodni liczonych od dnia jego zakończenia.
 2. Reklamacje dotyczące przekazania Nagród można składać w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Uczestnika.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą.

§ 7.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jawny i dostępny na stronie www.bieg.oddychaj.pl
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, w której zgłoszenie w Konkursie wysyłane zostanie przez osoby nieuprawnione. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych, czy danych innej osoby. Wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi osoba podająca dane.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia przez Uczestników Konkursu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn nie leżących po jego stronie.
 5. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. Od Organizatora nie są zależne: funkcjonowanie sieci Internet, funkcjonowanie Serwisu Facebook, konfiguracja urządzeń przez Uczestnika Konkursu oraz ustawienia działania sieci Internet, wynikające z usług świadczonych przez dostawcę sieci Internet.
 7. W przypadku złożenia przez Uczestnika oświadczenia niezgodnego z prawdą (w szczególności w zakresie prawa do dysponowania przesyłanym zdjęciem, prawa do dysponowania wizerunkami osób utrwalonych na tym zdjęciu), Uczestnik zobowiązuje się:
 1. zwolnić Organizatora Konkursu z obowiązku zapłaty jakichkolwiek odszkodowań lub zadośćuczynień z tego tytułu;
 2. pokryć poniesione w związku z tym przez Organizatora koszty jakichkolwiek kar lub zasądzonych przez sąd obowiązków, zmierzających do usunięcia skutków naruszeń, jak w szczególności kosztów złożenia publicznego oświadczenia o odpowiedniej treści i formie;
 3. pokryć koszty poniesione w związku z tym przez Organizatora, a w szczególności koszty obsługi prawnej.
 1. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych są całkowicie dobrowolne.
 2. Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator, w zakresie, w jakim dopuszczają to obowiązujące przepisy zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 4. Zgodnie z art. 919 § 1 Kodeksu Cywilnego Organizator jest przyrzekającym nagrodę. Mając na względzie art. 919 § 3 Kodeksu Cywilnego.
 5. Organizator wskazuje, że może w każdym czasie odwołać Konkurs, ma też prawo do nierozstrzygania Konkursu albo przerwania Konkursu – z uzasadnionych przyczyn. Decyzja Organizatora w tej sprawie jest ostateczna. 
 6. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie: www.bieg.oddychaj.pl.