Rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA – uczestnicy Biegu po Oddech

 1. Organizatorem Biegu po Oddech jest Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą z siedzibą w Rabce-Zdroju, siedzibą przy ul. Prof. Jana Rudnika 3b, 34-700 Rabka-Zdrój.

 2. Uczestnikiem Biegu po Oddech jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w biegu (dalej jako ,,Uczestnik”). Istnieje możliwość, iż przebieg Biegu po Oddech, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 3. Uczestnik zapisując się na udział w Biegu po Oddech wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko, rok urodzenia, płeć, adres zamieszkania, adres email oraz telefon kontaktowy.

 4. Jednocześnie biorąc udział w Biegu po Oddech Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez PTWM jego wizerunku, utrwalonego w trakcie Biegu po Oddech za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. facebook, youtube) i stronach internetowych Towarzystwa oraz podmiotów współdziałających z PTWM w zakresie realizacji Biegu po Oddech, jak również w pochodzących od PTWM lub wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez Towarzystwo w związku z organizacją Biegu po Oddech lub dotyczącą jego działalnością informacyjną lub promocyjną.

 5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako ,,RODO”, informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą z siedzibą przy ul. Prof. Jana Rudnika 3b, 34-700 Rabka-Zdrój;

  2. z Polskim Towarzystwem Walki z Mukowiscydozą w zakresie danych osobowych można skontaktować się pisząc na adres e-mail: iod@ptwm.org.pl lub pocztą na adres siedziby Towarzystwa;

  3. dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celach przeprowadzenia Biegu po Oddech, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz w celu informowania o kolejnych wydarzeniach organizowanych przez PTWM, w tym o kolejnych edycjach Biegu po Oddech;

  4. Przetwarzanie danych, w związku z udziałem w Biegu po Oddech obejmuje także publikację imienia i nazwiska Uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Administrator zastrzega sobie również prawo do relacjonowania przebiegu Biegu po Oddech oraz późniejszego wykorzystywania wykonanych zdjęć oraz materiałów filmowych przedstawiających przebieg Biegu po Oddech i zawierających zarejestrowane wizerunki Uczestników Biegu po Oddech w celach promocyjnych oraz informacyjnych organizatora i sponsorów, co Uczestnik przyjmuje do wiadomości;

  5. odbiorcami danych osobowych Uczestników będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych;

  6. dane osobowe Uczestników przechowywane będą do momentu odwołania zgody.

 6. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 8. Wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu.

 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Biegu po Oddech.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – Wolontariusz

Zgodnie z art. 13 RODO, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą z siedzibą przy ul. Prof. Jana Rudnika 3b, 34-700 Rabka-Zdrój

 2. z Polskim Towarzystwem Walki z Mukowiscydozą w zakresie danych osobowych można skontaktować się pisząc na adres e-mail: iod@ptwm.org.pl lub pocztą na adres siedziby Towarzystwa;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wolontariatu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: lekarz medycyny pracy, ubezpieczyciel – osoby objęte polisą ubezpieczeniową, zewnętrzna firma ochrony, podmioty finansujące i kontrolujące oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,

 5. dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa,

 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz w przypadkach określonych w tzw. RODO prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 8. podanie danych osobowych wynika z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i jest warunkiem zawarcia porozumienia o wolontariat,

 9. podanie danych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości podjęcia współpracy jako wolontariusz.

 10. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody –ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres: iod@ptwm.org.pl lub pocztą na adres siedziby Towarzystwa;