9. Bieg po Oddech

RODO

Załącznik nr 10O do Polityki ochrony danych w Polskim Towarzystwie Walki z Mukowiscydozą zatwierdzonej uchwałą nr 49/XII/2020 z 12.12.2020r.

KALUZULA INFORMACYJNA – BIEG PO ODDECH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwem Walki z Mukowiscydozą, ul. Prof. Jana Rudnika 3b, 34-700 Rabka-Zdrój, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064892, Regon: 001280740, NIP: 7350027693; w dalszej części zwane „PTWM” lub „Administratorem”.
 2. Z Polskim Towarzystwem Walki z Mukowiscydozą w zakresie danych osobowych można skontaktować się pisząc na adres e-mail: iod@ptwm.org.pl lub pocztą na adres siedziby PTWM.
 3. Dane osobowe uczestnika 9. Biegu po Oddech przetwarzane będą:
  1. w celu prawidłowej organizacji imprezy i wszelkich akcji z nią związanych, w tym w zakresie koniecznym do dokonania rejestracji na stronie www.s-time.pl w celu wzięcia udziału w imprezie i otrzymania wpłaty–czyli w celu wykonania umowy, do zawarcia której dochodzi w drodze akceptacji przez uczestnika Regulaminu na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  2. w celu wysyłania na adres e-mail Uczestnika informacji organizacyjnych dotyczących biegu, wysłania na adres korespondencyjny pakietu startowego, opublikowania na www.bieg.oddychaj.pl oraz www.s-time.pl wyników biegowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  3. w celu informowania o działalności statutowej PTWM, w tym o kolejnych edycjach Biegu po Oddech na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO;
  4. w celu wypełnienia obowiązków prawnych związanych z obsługą bankową i księgową wpłat dokonywanych w celu zgłoszenia potwierdzenia udziału w imprezie na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO;
  5. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  6. jednocześnie informujemy, że udział w imprezie oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie jego wizerunku bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów lub nagrań dźwiękowych z przebiegu biegu w serwisach internetowych Organizatora i Sponsorów (media społecznościowe, tj. Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube oraz www) w celach promocyjnych oraz informacyjnych w związku z organizacją 9. Biegu po Oddech oraz kolejnych edycji biegu, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Uczestnik biorąc udział w zawodach lub/oraz przesyłając zdjęcia i materiały filmowe do Organizatora tym samym wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie jego wizerunku bez ograniczeń terytorialnych i czasowych przez Organizatora i Sponsorów w związku z organizacją 9. Biegu po Oddech oraz kolejnych edycji biegu.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi dla PTWM w zakresie obsługi informatycznej, organizacyjnej biegu, podmioty zajmujące się hostingiem strony www, podmioty realizujące dostawę towarów, pracownicy PTWM. Pani/Pana dane osobowe mogą być również udostępniane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa organom administracji państwowej i samorządowej, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Pani/Pana dane osobowe.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody, dane osobowe przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa; dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
 6. Posiada Pani/Pan:
  1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
  2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO;
  6. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;
  7. w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wskazane żądania mogą być wnoszone adres e-mail: iod@ptwm.org.pl lub pocztą na adres siedziby PTWM.

 1. W przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w 8. Biegu po oddech.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu (przetwarzanie bez udziału człowieka).