Regulamin

§1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą z siedzibą w Rabce Zdroju, ul. prof. Jana Rudnika 3b, 34-700 Rabka Zdrój, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000064892, REGON 001280740 numer NIP 7350027693 zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (tj. z dnia 8 kwietnia 2015 r. – Dz.U. z 2015 r. poz. 612 z późn. zm.).
 3. Udział w Konkursie może wziąć wyłącznie osoba fizyczna, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyła osiemnaście lat oraz spełnia wymóg, o którym mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu, zwana dalej „Uczestnikiem”. W przypadku uczestnictwa przez osobę niepełnoletnią odpowiedzialność za udział w konkursie ponosi rodzic/opiekun prawny.
 4. Konkurs ma charakter ogólnopolski.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu.
 6. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach Konkursu Uczestnik, który spełni wymogi przewidziane Regulaminem, ma możliwość otrzymania Nagrody przewidzianej w Regulaminie.
 7. Konkurs trwa od 25.05.2022r. (od momentu jego ogłoszenia na profilu Biegu po Oddech na FB) do 2.09.2022r. do g 23:59
 8. Informacje związane z Konkursem przekazywane będą za pośrednictwem mediów społecznościowych PTWM i Biegu po Oddech – portalu społecznościowego Facebook, profilu Instagram, strony bieg.oddychaj.pl.
 9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany, a Organizator w pełni zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności związanej z niniejszym konkursem, w tym w szczególności z odpowiedzialności względem jego uczestników.

§2

Cel konkursu:

 1. Zachęcenie chorych na mukowiscydozę do tworzenia swoich drużyn biegowych, przygotowania do startu w biegu oraz samego startu.
 2. Promowanie aktywności fizycznej.

§3

Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Aby przystąpić do Konkursu, Uczestnik jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Przystępując do Konkursu, Uczestnik akceptuje zawarte w nim zasady.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczestników Biegu po Oddech, którzy posiadają indywidualny numer startowy oraz są osobami chorymi na mukowiscydozę.
 3. Osoba chora na mukowiscydozę – jest beneficjentem Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą. W innym przypadku będzie proszona o przesłanie uzupełnionej Karty beneficjenta z zaświadczeniem o chorobie.
 4. Zadanie konkursowe polega na utworzeniu najliczniejszej drużyny (teamu), która weźmie udział w 7. wirtualnym Biegu po Oddech na rzecz konkretnego chorego na mukowiscydozę. Każdy Uczestnik teamu podczas zgłaszania do udziału w 7. wirtualnym Biegu po Oddech musi wskazać poprawną nazwę teamu (określoną przez daną drużynę) w którym biegnie i zarejestrować swoje zgłoszenie najpóźniej do 2 września 2022 poprzez stronę zapisów na www.bieg.oddychaj.pl. Zgłoszenie uznane jest za kompletne po dokonaniu opłaty startowej i otrzymaniu numeru startowego.
 5. Nazwy drużyn nie powinny zawierać wyłącznie imienia, powinny odznaczać się indywidualnym hasłem, nikiem umożliwiającym rozróżnienie uczestników drużyny itp.
 6. Osoba chora na mukowiscydozę, która organizuje swoją drużynę musi przesłać informację mailową na adres: bieg@oddychaj.pl najpóźniej do 2 września 2022 o nazwie swojej drużyny i ilości zawodników zgłoszonych w tej drużynie. Przesłane informacje zostaną sprawdzone przez komisję konkursową, a następnie spośród najliczniejszych zostaną wyłonieni zwycięzcy.
 7. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na publikację zdjęcia oraz wizerunków osób zarejestrowanych na zdjęciu w serwisach internetowych Organizatora i Sponsorów 7. Wirtualnego Biegu po Oddech (media społecznościowe, tj. Facebook, Instagram oraz www) w celach promocyjnych oraz informacyjnych w związku z organizacją 7. Wirtualnego Biegu po Oddech, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone. Uczestnik przesyłając zdjęcie do Organizatora tym samym wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie jego wizerunku bez ograniczeń terytorialnych i czasowych przez Organizatora i sponsorów w związku z organizacją 7. Wirtualnego Biegu po Oddech. Zgoda ta obowiązuje zarówno w przypadku niewygrania nagrody głównej w konkursie.
 8. Zwycięzcą Konkursu zostaną 3 osoby chore na mukowiscydozę, których drużyny w 7. wirtualnym Biegu po oddech w dniu 3 września 2022 będą najliczniejsze.
 9. Zwycięzcy Konkursu zostaną ogłoszeni w dniu 6.09. 2022 roku do godziny 15.00. Organizator poprosi w wiadomości prywatnej zwycięzcę o kontakt w dniu ogłoszenia wyników Konkursu.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo poproszenia Zwycięzców o podanie danych osobowych umożliwiających prawidłowy odbiór Nagrody.

§4

Przyznawanie i wydawanie nagród

 1. Konkurs przeprowadza 3-osobowa Kapituła Konkursu powołana przez Organizatora, która czuwa nad prawidłowym przebiegiem konkursu oraz wyłania zwycięzców. Decyzje Kapituły są ostateczne.
 2. Nagrodą w konkursie jest voucher na pobyt weekendowy : 2 noclegi dla dwóch osób, śniadania i obiadokolacje, ważny do 30.09.2023 r.
 3. Organizator zapewnia 3 równorzędne nagrody dla trzech zwycięzców.
 4. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdów dla zwycięzców w celu realizacji nagrody.
 5. Nagroda w Konkursie nie podlega wymianie na równowartość w gotówce, ani na nagrody innego rodzaju.
 6. Warunkiem wydania Nagrody jest podanie danych: imienia, nazwiska, adresu i numeru kontaktowego. Dokładne wytyczne zostaną wysłane do zwycięzcy w wiadomości prywatnej. Niespełnienie tego warunku oznacza zrzeczenie się prawa do Nagrody.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku braku kontaktu ze strony uczestnika do dnia 09.10.2022r.
 8. Uczestnik traci prawo do Nagrody w przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
 9. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody, ale wówczas nie podlega ona wydaniu w Konkursie. Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią.
 10. Organizator wyłącza swoją odpowiedzialność w przypadku niemożności podjęcia Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień.

§5

Dane Uczestników

 1. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych w przypadku otrzymania Nagrody, w postaci imienia i nazwiska na stronie internetowej www.bieg.oddychaj.pl oraz na profilu Biegu Po Oddech na Facebooku.
 2. Przystępując do uczestnictwa w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do Konkursu dla potrzeb Konkursu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, na zasadach opisanych w Regulaminie.
 3. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby niniejszego Konkursu jest Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą z siedzibą w Rabce Zdroju, ul. prof. Jana Rudnika 3b, 34-700 Rabka Zdrój. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, indeksowanie oraz opracowywanie. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w przepisach RODO.
 4. Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym w zakresie danych osobowych można skontaktować się pisząc na adres e-mail: iod@ptwm.org.pl lub pocztą na adres siedziby PTWM.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i odbioru nagrody.
 6. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania konkursu oraz przez okres 5 lat kalendarzowych, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym odbył się konkurs.
 7. Uczestnikowi konkursu przysługuje:
 1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO;
 2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
 3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO;
 6. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;
 7. w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wskazane żądania mogą być wnoszone adres e-mail: iod@ptwm.org.pl lub pocztą na adres siedziby PTWM.

 1. W przypadku, gdy zdaniem Uczestnika konkursu przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy prawa, Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§6

Postępowanie reklamacyjne

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji związanej z uczestnictwem w Konkursie. Reklamację należy zgłosić w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Reklamację należy wnieść w okresie trwania Konkursu lub nie później niż w terminie 2 tygodni liczonych od dnia jego zakończenia.
 2. Reklamacje dotyczące przekazania Nagród można składać w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Uczestnika.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pocztą.

§7

Uwagi końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jawny i dostępny na stronie bieg.oddychaj.pl
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, w której zgłoszenie w Konkursie wysyłane zostanie przez osoby nieuprawnione. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych, czy danych innej osoby. Wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu ponosi osoba podająca dane.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie dokonane zgłoszenia przez Uczestników Konkursu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn nie leżących po jego stronie.
 5. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. Od Organizatora nie są zależne: funkcjonowanie sieci Internet, funkcjonowanie Serwisu Facebook, konfiguracja urządzeń przez Uczestnika Konkursu oraz ustawienia działania sieci Internet, wynikające z usług świadczonych przez dostawcę sieci Internet.
 7. W przypadku złożenia przez Uczestnika oświadczenia niezgodnego z prawdą, Uczestnik zobowiązuje się:
  1. zwolnić Organizatora Konkursu z obowiązku zapłaty jakichkolwiek odszkodowań lub zadośćuczynień z tego tytułu;
  2. pokryć poniesione w związku z tym przez Organizatora koszty jakichkolwiek kar lub zasądzonych przez sąd obowiązków, zmierzających do usunięcia skutków naruszeń, jak w szczególności kosztów złożenia publicznego oświadczenia o odpowiedniej treści i formie,
  3. pokryć koszty poniesione w związku z tym przez Organizatora, a w szczególności koszty obsługi prawnej.

8. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych są całkowicie dobrowolne.

9. Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

10. Organizator, w zakresie, w jakim dopuszczają to obowiązujące przepisy zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu, o ile nie wpłyConnect Nownie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

11. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronie: bieg.oddychaj.pl